Gå til innhold
Vannmiljø
Photo: Akvaplan-niva

Akvaplan-niva gjennomfører miljørisikoanalyser knyttet til næringer som petroleumsvirksomhet, skipsfart, gruvedrift og oppdrett. Vi tilbyr også overvåkingstjenester tilpasset behovene innen utbygging, drift, avvikling, opprydding og sanering.

Oseanografisk modellering utgjør en viktig del av våre tjenester innen utslippsplanlegging, beregning av resipientkapasitet, optimal plassering av oppdrettsanlegg, samt infrastrukturprosjekter som medfører påvirkning på sjø, f.eks. havner, moloer, bruer og fyllinger..

  • Tidligfase miljøutredning
  • Konsekvensutredninger
  • Miljøundersøkelser
  • Utslippsovervåking
  • Overvåking biologisk mangfold