Gå til innhold
Oseanografi
Image: Akvaplan-niva

Akvaplan-niva har tatt i bruk strømmodellen FVCOM (Finite Volume Community Ocean Model, se http://apnkyst.no/fvcom/ og http://fvcom.smast.umassd.edu/fvcom/) for simuleringer av havsirkulasjon langs den norske kysten. FVCOM’s såkalte ustrukturerte grid gjør den spesielt godt egnet til å simulere sirkulasjon langs en forreven kystlinje.

Med basis i simuleringer av strøm med FVCOM tilbyr vi mange ulike tjenester. For oppdrett tilbyr vi simulering av spredning av smittestoffer (lakselus og virus) mellom oppdrettsanlegg, spredning og deponering av avfall og konsentrasjoner av lusemidler i sjøen. Resultater fra disse simuleringsverktøyene brukes til å analysere smittenettverk og vurdere kvaliteten på lokaliteter.

Modellering av bærekraft utføres enten med FVCOM eller med modellen FjordEnv. Vi bruker MOM- modellen for å optimere konfigurasjonen til et oppdrettsanlegg med tanke på miljø og fiskehelse.

Vi simulerer spredning av alle typer utslipp i havet fra industri. Inkludert i spredningsmodelleringene, kan vi også simulerer kjemiske reaksjoner som er viktige for utslippets konsentrasjon i sjøen.

Vi simulerer utslipp og oppvirvling av sedimenter med påfølgende spredning og deponering. Ved utbygginger i sjø bruker vi våre modeller for å finne påvirkning på havsirkulasjon og miljø.
Havbølgemodellering for å finne ekstrembølger utføres med modellen CMS-Wave.

I tillegg til modellsimuleringer av oseanografiske parameter, bærekraft utslipp og spredning gjør vi det meste innenfor overvåkning og observasjon av oseanografiske parameter som strøm, bølger, salinitet og temperatur, både i fjorder og offshore.

  • Strømmålinger
  • Strømmodellering
  • Bølgemodellering
  • Utslippsmodellering
  • Egnethetsvurdering oppdretts -lokaliteter?
  • Partikkel- og smittespredning?