Gå til innhold
Akvakultur

Akvaplan-niva AS er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 og utfører lovpålagte miljøundersøkelser for akvakulturnæringen etter NS 9410:2016. Vi er også akkreditert inspeksjonsorgan etter ISO 17020:2012 og utfører lokalitetsundersøkelser og anleggssertifikat etter NS 9415.

Vi bistår også med å optimalisere oppdrettsproduksjon innenfor de til enhver tid gjeldende miljøkrav. Vi har omfattende erfaring fra prosjekter i skjæringsfeltet forskning og rådgivning, spesielt innenfor landbasert oppdrett og nye oppdrettsarter.

Akvaplan-niva tilbyr videre tjenester innen alle faser av bygging og utvidelse av landbaserte oppdrettsanlegg. Dette gjelder både settefiskanlegg for laks, postsmolt-anlegg, anlegg for rognkjeks og forskningsstasjoner tilpasset en rekke arter.

Akvaplan-niva kan også bidra til en rekke ulike kjemiske analyser knyttet opp til akvakultur, se kjemiske analyser.

I tillegg tilbyr vi rømningsteknisk rapport, som er obligatorisk for alle landanlegg etablert før 1.1.2018.

Oversikt over lovpålagte akvakulturtjenester vi tilbyr:

 • Marine miljøundersøkelser (NS 9410)
  • B-undersøkelse
  • C-undersøkelse
  • ASC-undersøkelser
 • Oseanografisk modellering
 • Miljøpåvirkning fra havbruk
  • Deponering av organisk materiale
  • Vurdering av bæreevne
  • Utslipp av fremmedstoffer
  • Utslipp av organisk materiale
  • Lydpåvirkning (marin akustisk støy)
  • Villfisk
 • Fiskevelferd
  • Risikovurderinger
  • Velferdsvurderinger
  • Overvåkningsprogrammer for teknologiutvikling
  • Overvåkning av fiskevelferd
 • Etablering og drift av landbaserte anlegg
  • Forstudier og egnethetsanalyser
  • Forundersøkelser av miljø ved etablering
  • Miljøovervåkning under produksjon
  • Vannkvalitetsovervåkning
  • Screening av patogene organismer
  • Vassdragsovervåkning
  • Søknad om vassdragskonsesjon (NVE)
  • Søknad om oppdrettskonsesjoner
  • Modellering av plassering og interaksjon mellom inntaks-og utslippspunkt
  • Forprosjekter
  • Prosjektledelse
  • Rømningsteknisk vurdering
 • Kystsoneplanlegging
  • Egnethetsvurderinger av arealer
  • Analyse av miljø, fiskehelse og lokalitetsstrukturer
  • Evaluering av produksjonsformer og teknologi
  • Ringvirkningsanalyser
 • Rådgiving og utredningsarbeid
  • Faglige utredninger
  • Prosjektledelse
  • Teknologiutvikling og innovasjonsprosesser
  • Utarbeiding av søknader