Gå til innhold
Laksefisk
Photo: Geir Dahl-Hansen
Tema

Vi bidrar til økosystemovervåkningsprogrammene til Miljødirektoratet både i elver, innsjøer og marint, “Miljøgifter i røye” (marint og ferskvann på Svalbard), pukkellaks, “Kartlegging og restaureringsprosjekt for anadrome laksefisk”. Vi er også involvert i prosjekter på Fritidsfiske og sjøørret og overvåkning av miljøgifter i Pasvikvassdraget og andre grensenære vassdrag. I disse prosjektene gjennomfører vi planlegging, innsamling, bearbeiding av materiale og rapportering. I tillegg har vi flere spennende prosjekter der vi bruker elektroniske sporingsmetoder for å følge vandringene til laks, ørret, røye og sik i både ferskvann og sjøen. Problemstillinger inkluderer f.eks. kartlegging av vandringsmønster og habitatbruk hos laksefisk. Dette kan igjen linkes til for eksempel mulige tap rundt utbygginger og sjødeponi, hvordan best gjenfange oppdrettslaks etter rømming, om smolt vandrer i områder som gjør dem utsatte for lakselus, og spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris mellom vassdrag. Vi studerer gjerne effekter av vanntemperatur og vandringsmønster, og håper studiene kan bidra med grunnleggende kunnskap om artene i sammenheng med klimaforandringer. Vi har også prosjektlederansvar for Lakseklyngen SA, et nettverk av næring- og forskningsaktører og kommuner som arbeider for bærekraftig sameksistens mellom havbruksnæringen og andre samfunns-, nærings- og miljøinteressenter.

Nyheter