Gå til innhold
Ledig stilling dataingeniør/Available position data engineer

Ny teknologi fra sensorer og sensorplattformer skaper nye behov for datalagring og mer effektiv behandling av store miljødatasett. Som en del av en større satsing ønsker vi å knytte til oss en ressurs i en nyopprettet stilling som kan bidra til å utvikle og sette i system prosessering av data, datahåndtering og rapportering av miljødata. Du vil jobbe sammen med forskere og rådgivere i Akvaplan-niva, samt med ansatte i seksjon for miljøinformatikk i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), som er eier av Akvaplan-niva. Vi ser etter kandidater som motiveres av tverrfaglig samarbeid og som ønsker å være med å integrere ett nytt fagområde i et innovativt og voksende forskningsmiljø.

Søknadsfrist:15.03.2020

Arbeidsoppgaver
 • Prosessering og vasking av data: visualisere, strukturere, kvalitetssikre og validere data samlet inn av Akvaplan-niva’s forskere for bedre analyser og tolkning
 • Datahåndtering, datastyring og rapportering av miljødata (hovedsakelig biologiske, oseanografiske data) til nasjonale myndigheter og andre eksterne interessenter
 • Være en ressurs i forskningsprosjekter
 • Nettverksbygging
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning innen IT / informatikk eller programvareutvikling, databehandling, databaser eller statistikk
 • Erfaring fra programmering (spesielt Pyton) kan kompensere for mangel på formell utdanning
 • Erfaring med dataprosessering, databaser, dataintegrasjon og datarapportering vil være en fordel
 • Erfaring med dataoverføring i sann tid (anskaffelse, kvalitetskontorll, lagring, behandling osv.) er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med naturvitenskapelige data er svært fordelaktig
Personlige egenskaper
 • Fleksibel med evne til å jobbe variert
 • Systematisk og analytisk
 • Evne til å ta inititativ og jobbe selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommuniksjonsevner
 • Lojal lagspiller
Vi tilbyr
 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende forskningsbasert selskap med stor samfunnsmessig betydning
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivermiljø
 • Et godt og kreativ arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud


IN ENGLISH

New technology from sensors and sensor platforms creates new requirements for data storage and for the efficient handling of big datasets. As a part of our long term company strategy we will hire a qualified candidate who will help to develop a system for managing, using, and reporting on environmental data. The successful candidate will work with researchers and advisers in Akvaplan-niva, and with employees at the section for Environmental Data Science at The Norwegian Institute for Water Research (NIVA), the owner of Akvaplan-niva. We are looking for a candidate who is motivated to work across disciplines and that is motivated to integrate environmental data management into an innovative and growing research environment.

Application deadline: 15 March 2020

Job description
 • Data handling: visualize, structure, quality control, and validate data collected by Akvaplan-niva researchers for advanced analyses and interpretation
 • Data management, data governance and reporting of environmental data (mainly biological, oceanographic) towards national authorities and other external stakeholders
 • Be a resource in research projects
 • Networking
Qualifications
 • Relevant higher education within IT/informatics or software engineering, data management, databases or statistics
 • Experience with programming (especially with Phyton) can compensate for formal education
 • Previous practical experience with data handling, databases, data integration and data reporting is an advantage
 • Experience with real time data flow and management (acquisition, quality control, storing, processing etc.) is an advantage
 • A background working with data from natural sciences is highly relevant
Personal qualifications
 • Flexible with the ability to work on a variety of tasks
 • Systematic and analytical
 • Ability to take initiative and work independently
 • Good cooperation- and communications skills
Akvaplan-niva offers
 • Exciting tasks in a leading and expanding research institute that focuses on relevant issues for society
 • Teamwork with highly experienced colleagues in an international research and advisory services environment
 • A stimulating and creative work environment
 • Excellent benefits and flexible work hours