Forskning

De store landområdene og tilstøtende havområder i Nordvest-Russland er viktige områder for forskningen på klimaendringer og menneskelig påvirkning i Arktis. Gjennom erkjennelsen av Russlands betydning for det sirkumpolare Arktis har Akvaplan-niva vært løpende engasjert i felles, tverrfaglige forskningsprosjekter med kolleger fra Russland.

Våre forskere samarbeider med russiske kolleger på arktisk økologi, klimaendringer og hvordan industrialisering og ressursutnyttelse påvirker miljøet og menneskers helse. Med over 25 års forskningssamarbeid med Russlands beste forskningsinstitusjoner og universiteter representerer vi ledende internasjonal kompetanse på miljøet i Nordvest-Russland.

Felles norsk-russisk forskningssamarbeid

Akvaplan-nivas forskere har sammen med russiske og internasjonale kolleger lang og vellykket erfaring i å etablere felles forskningsaktiviteter i Barentshavet, Kvitsjøen og Karahavet. Sentrale forskningstema er biologisk mangfold, kartlegging og effekt av industrielle forurensinger, langtransportert forurensinger, effekter av ulike miljøgifter på arktiske organismer. Gjennom å støtte oss til vårt omfattende nettverk av russiske samarbeidspartnere er vi i stand til å sette sammen tverrfaglige prosjektgrupper av den beste vitenskapelige kvalitet. Det å få tilgang til og arbeide i fjerntliggende områder er ofte utfordrende i Russland. Vi oppnår resultater ved å benytte våre langvarige forbindelser med russiske partnere.

Miljølaboratorier

Kunnskap om hvor man kan innhente nøyaktig og reproduserbare analyseresultater er en avgjørende forutsetning for forskningen på miljøet. Mange prøver kan ikke eksporteres, noe som gjør det avgjørende å ha tilgang til kvalifiserte analyselaboratorier i Russland. Akvaplan-niva har hatt et omfattende samarbeid med russiske analyselaboratorier for kapasitetsoppbygging og harmonisering av metoder og prosedyrer gjennom introduksjon av internasjonale tester og kvalitetssikringsprogrammer.

Kurs og utdanning

Engasjement av russiske studenter og unge forskere i prosjekter er en integrert del av Akvaplan-niva forskningssamarbeid med Russland. Akvaplan-niva har støttet opplæring og utdanning av mange unge russiske forskere i vestlige vitenskapelige metoder, og offentliggjøring av deres forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige journaler.

Forskningsprosjekter har blitt gjennomført i russisk del av Barentshavet, fjorder og elvemunninger langs kysten av Novaja Zemlja og Franz Josephs land, Karahavet, Kvitsjøen, Azovhavet, Svartehavet samt i innsjøer og elver i Nordvest-Russland. Våre samarbeidsprosjekter dekker alle kjerneområder av vår forskningsekspertise: økotoksikologi, klima, økosystemer, biologisk mangfold, petroleum, miljø, og fysiske oseanografi.

Akvaplan-niva i Aksjon

Fra 1955 til 1961 ble det utført tre atomtester under vann ved Guba Chernaya, en halvlukket bukt på sørspissen av Novaya Zemlya i Barentshavet. I 1992 ble det oppdaget høye nivåer av radioaktivitet i sedimenter og bunnlevende organismer fra innsiden av bukta. Farvannet i Barentshavet på utsiden inneholdt svært lave nivåer av radionukleider. <span>Image: Lars Olav Sparboe</span>
Akvaplan-niva sammen med Akvaplan-niva Barents, Nordlige avdelinge av PINRO og Komi Biologisk Institutt utførte en vitenskapelig vurdering av langtidsendringer i ferskvannsystemer etter det akutte oljesølet i Usinsk-området av Pechoraelva i 1994, da ca. 100 000 tonn olje lekket ut i elveområdet. <span>Image: Guttorm N. Christensen</span>
Akvaplan-niva forsker på kongekrabbe sammen med PINRO og Murmansk Teknisk Universitet. Forskningsteamet avgjør bakgrunnsnivåer av menneskeskapte kjemikalier og utfører eksperimenter med bioakkumulering av hydrokarboner fra olje i kongekrabbe. Målet er å bruke kongekrabben som en biomarkør for oljeforurensing. CETIA-prosjektet inkluderer fem ulike arbeidspakker og ledes av Universitetet i Tromsø (UiTø). <span>Image: Sabine Cochrane</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Alexei Bambulyak
anb@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Climate impacts on feeding and condition of capelin (Mallotus villosus) in the Barents Sea: evidence and mechanisms from a 30 year data set

Orlova, E.L., G.B. Rudneva, P.E. Renaud, K. Eiane, V. Savinov & Yurko, A.S. (2010)

Aquatic Biology 10:105-118.

Polyaromatic hydrocarbons (PAHs) in the Barents Sea sediments: Small changes over the recent 10 years.

Dahle S., V. Savinov, J. Klungsøyr, S. Boitsov, N. Plotitsyna, A. Zhilin, T. Savinova & V. Petrova (2009)

Marine Biology Research 5 (1): 101-108.

Benthic macrofauna and productivity regimes in the Barents Sea - ecological implications in a changing Arctic.

Cochrane S.J., S.G. Densienko, P.E. Renaud, C.S. Emblow, W.G. Ambrose, I.H. Ellingsen & J. Skarðhamar (2009)

Journal of Sea Research 61 (4): 222-233.