Miljø

Nordvest-Russland er et stort geografisk område, kjennetegnet av mye ubebodd og lite berørt arktisk villmark, og av noen befolkningssentre og industri, særlig langs kysten. Skipstransport, forsvar, utvinning av mineraler og petroleumsvirksomhet er sentrale økonomiske drivkrefter i regionen mens regionens unike naturressurser opprettholder lokalt fiskeri og økoturisme.

Sammen med sitt datterselskap Akvaplan-niva Barents og våre russiske partnere kan Akvaplan-niva tilby solid erfaring knyttet til tjenester innenfor miljøovervåking av hav, kyst og ferskvann til kunder med interesse for Arktis og andre regioner i Russland.

Konsekvensutredninger, miljørisikoanalyser, miljøovervåking

Til russisk og internasjonal industri som planlegger eller har virksomhet i Russland tilbyr vi oppdatert og korrekt informasjon om miljømessige forhold som har betydning for deres forretninger. Våre kunder er avhengige av at vi kan gi dem den beste tilgjengelige informasjonen om miljøet i regionen, om de biologiske ressurser og de kommersielle ressursene, særlig sårbare bestander og naturtyper. Vi hjelper dem med å identifisere og implementere løsninger i henhold til deres konkrete behov, internasjonal praksis og nasjonale forskrifter.

Vi gjennomfører egnethetsstudier, vurdering av miljøpåvirkning og risikovurderinger. Vi utfører prosjekter for overvåking av alle typer kilder til miljøforurensning, inkludert petroleum, tungmetaller og radioaktivitet. Våre overvåkingsprogram blir gjennomført i henhold til nasjonale russiske og internasjonale (EU og Verdensbanken) standarder og metoder. Akvaplan-niva har akkrediterte miljølaboratorier og utfører interkalibrering med sentrale russiske analyselaboratorier. Erfarne fagfolk fra Akvaplan-niva Barents er sertifiserte russiske miljørevisorer og medlemmer av den Environmental International Auditors Society.

Akvaplan-niva i Aksjon

Akvaplan-niva, sammen med det russiske naturverndepartementet (Goskomekologia Rossii), ledet ekspertgruppen i miljørisikoanalyser (EIA) for det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet. Ekspertgruppen utførte gjensidig informasjonsutveksling mellom nasjonale og regionale miljømyndigheter, industri, forskning og miljøvernsorganisasjoner. En evalueringsrapport med resultatene etter workshopenble publisert av ekspertgruppen. <span>Image: Akvaplan-niva</span>
Nenets uavhengige region har en mengde unike økologiske trekk, og regionens økonomi er hovedsakelig knyttet til olje- og gassindustrien. På vegne av regionsmyndighetene har Akvaplan-niva, sammen med Nenets informasjon analytisk senteret (NIAC) utviklet en miljødatabase (GIS) som et støtteverktøy for avgjørelser gjort av miljømyndighetene. <span>Image: NIAC</span>
Annethvert år leder Akvaplan-niva arbeidet med en statusrapport for Barentshavsregionen, om olje-og gasstransport fra Russland gjennom Barentshavet. Rapporten gir oppdatert informasjon om ressurser og produksjon, transport og logistikksystemer, og oljevernrespons i Russland og Norge. Den konkluderer med en evaluering av utsiktene for transport av olje og gass gjennom Barentshavet. Rapporten støtter opp om avgjørelser for sikkerhet i båttransport og forebyggende tiltak for oljeforurensing i regionen. <span>Image: Kystverket</span>
Akvaplan-niva utførte en miljørisikoanalyse på utvinningsprosjektet for diamanter i Yakutsk i Øst-Sibir. Analysen gir informasjon om de potensielle kilder til og utfall av skader på miljøet, sammen med forslag til avbøtende tiltak for det foreslåtte gruveprosjektet. <span>Image: Yakutia newspaper</span>
Akvaplan-niva samarbeidet med den Nordlige avdelingen av PINRO and Arkhangelsk department of the Arctic Marine Directorate, og utførte studier på ettervirkninger av oljesøl i Norge og Russland. Det ble laget en manual for overvåkning av opprydding og gjenoppretting av arktiske kystmiljøer, basert på resultatene fra studiene av to oljesøl i Russland og Norge, samt tidligere erfaringer og praksis. <span>Image: Lars Henrik Larsen</span>
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Alexei Bambulyak
anb@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Monitoring hazardous substances in the White Sea and Pechora Sea: harmonisation with OSPAR's Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP).

Savinov, V.S., Larsen, L.H., et al. (2011)

APN-414.5124.

Oil transport from the Russian part of the Barents Region.

Bambulyak, A. and Frantzen, B. (2011)

The Norwegian Barents Secretariat and Akvaplan-niva.