Akvakultur

Sammen med sitt datterselskap Akvaplan-niva Barents og våre russiske partnere tilbyr Akvaplan-niva sine kunder et bredt spekter av utviklingstjenester innenfor akvakultur.

Disse omfatter utvikling av regionale akvakulturplaner for myndigheter, prosjektering av klekkeri og oppdrettsanlegg for kommersiell akvakultur, etablering av forskningsfasiliteter og utvikling av nye teknologier for akvakultur. Vi har fokus på våre kunders mål når vi definerer-, utarbeider- eller utfører prosjekter i Russland. Våre anbefalinger til kundene er basert på grundig førstehånds kunnskap om lokale forhold og den beste tilgjengelige kunnskap og praksis hentet fra vår globale erfaring fra akvakulturnæringen. Våre akvakulturprosjekter i Russland finnes hovedsakelig i Murmansk-regionen og Karelen i nord, Rostov-regionen i sør, og i den maritime Primorskij-regionen i øst-asiatisk del av Russland.

Oppstart

Vi utarbeider regionale akvakulturplaner for myndigheter, næringsliv og forskningsorganisasjoner. Disse planene er basert på en bærekraftig tilnærming til anvendelse av vann og inkluderer utredning av miljø, infrastruktur og marked; evalueringer av bærekraften i akvakultur, valg av produksjonskonsept og anbefalinger. Vi gjennomfører en kostnadseffektiv utvikling av våre akvakulturprosjekt gjennom å dele disse opp i logiske faser. Vi arbeider i løpende dialog med våre kunder og bruker lokal fagkompetanse gjennom alle stadier av prosjektgjennomføringen, fra innledende mulighetsstudie til utforming, bygging av anlegg og produksjon.

Ledelse og tilsyn

Våre eksperter har siden 1994 gitt råd til statlige organ, private investorer og produsenter i Russland. Vi hjelper kunder med å utvikle og gjennomføre driftsplaner for optimalisering av produktivitet, lønnsomhet og bærekraft. Våre fagfolk har arbeidet sammen med bedriftsledere og produksjonsarbeidere for å identifisere kritiske risikofaktorer i deres forretningsmodell og ta riktige skritt for å minimere virkningen av påviste risikoer i forhold til både produksjon og produktkvalitet. Vi gjennomfører også opplæring innenfor bl.a. oppdrettsledelse, produksjonsfaser, kontroll med vannkvalitet, forretningsplan og miljømessig bærekraft.

Bærekraft i akvakultur

Våre fagfolk innenfor akvakultur gir kunden råd om plassering, størrelse og utformingen av akvakulturanlegg. Vi hjelper våre kunder med å velge de beste alternativene ved nyetablering eller relokalisering av eksisterende oppdrettsanlegg. Vi utfører en omfattende vurdering av den miljømessige tilstanden basert på bl.a. aktiviteter til havs og langs kysten, historisk data samt prøvetaking av biologiske, hydrografiske og meteorologiske parametere. Vi kan også bruke det nyeste av modelleringsverktøy for å vurdere de miljømessige konsekvensene forbundet med akvakulturproduksjon. Disse miljømessige kvalitetsvurderingene utføres i henhold til russiske og internasjonale metoder for å gi kundene den kunnskap og råd de trenger for å sikre bærekraftig produksjon og god miljøkvalitet både i nærheten og lenger borte fra et anlegg.

Akvaplan-niva i Aksjon

Evaluering av egnethet for etablering av akvakulturaktiviteter ble utført i Murmansk-regionen for åtte mulige arter. Den vestlige delen av Kolahalvøya (bildet) var det mest lovende området for bærekraftig akvakultur i Murmansk-regionen. <span>Image: Alexey Altov</span>
Akvaplan-nivas spesialister i akvakultur besøker et akvakulturanlegg for å evaluere driften og gi råd og veiledning om hvordan produksjonen kan trappes opp. Klienten fikk anbefalinger for klekkeriet, inkludert oppgradering av anlegget, forbedret produksjon, arbeid på anlegget og generell drift. <span>Image: Lars Windmar</span>
Akvaplan-niva utførte en miljøvurdering og forberedte et designkonsept (figuren) for rekonstruksjonen av forsknings-, produksjons-, og innovasjonssenteret for akvakulturteknologi i Murmansk. Designet har både offshore- og landbaserte anlegg, produksjonsplaner for nøkkelarter innen akvakultur, og en evaluering av konstruksjon og driftskostnader. <span>Image: Akvaplan-niva</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Alexei Bambulyak
anb@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Conceptual design for reconstruction of the PINRO research station in the Kislaya Bay of the Barents Sea.

Giæver, A. et al. (2009)

APN-643.4853.