•  
  • Det russiske Arktis er klar til å bli en stor leverandør av verdens energi, og skipstrafikk vil være hoved transportmåten for at disse energiforsyningene skal nå det globale markedet. Akvaplan-niva arbeider tett sammen med private foretak og statlige forskere, både i Russland og internasjonalt for å løse de miljømessige utfordringene knyttet til leting og utvikling av olje- og gass ressursene i Arktis. Image av Varandey C-Sovcomflot
  •  

Russland

Akvaplan-niva har samarbeidet i 25 år med russiske fagfolk innenfor forskning og næringsliv. I Russland er derfor Akvaplan-niva anerkjent som en ledende institusjon knyttet til samarbeid innenfor havmiljø, ferskvannsmiljø og akvakultur.

God kjennskap til de rette organisasjonene og personene er vesentlig for å få tilgang til den informasjonen du trenger for å kunne arbeide i Russland. Akvaplan-niva har samarbeidet i 25 år med russiske fagfolk innenfor forskning og næringsliv. I Russland er derfor Akvaplan-niva anerkjent som en ledende institusjon knyttet til samarbeid innenfor havmiljø, ferskvannsmiljø og akvakultur. I 2006 førte Akvaplan-niva dette samarbeid et skritt videre gjennom etableringen av datterselskapet Akvaplan-niva Barents i Murmansk. Dette selskapet bidrar til styrket tilgang til russiske kompetanse og infrastruktur gjennom håndtering av hele bredden knyttet til miljøsektoren, fra naturressurs- og industrielle konsekvensutredninger til miljøregelverk og revisjon.

Forskning
I samarbeid med russiske kollegaer utføres grunnleggende og anvendt forskning i Russland og i Norge på naturressurser og menneskelig påvirkning av miljøet. Forskningen spenner fra studier av naturtilstand til analyser av industrielle forurensinger, både hot spot undersøkelser knyttet til lokal utslipp, og langtransporterte forurensinger til nordområdene. Sentralt står kartlegging av utbredelse av forurensinger knyttet til oljeindustrien og mulige miljøpåvirkninger på biologisk mangfold og enkeltorganismer.
Miljø
Akvaplan-niva tilbyr strategiske miljøkonsekvensvurderinger, miljørisikoanalyser, miljøovervåking og -vurderinger, informasjon og råd knyttet til miljøet og vannkvalitet. Våre klienter er russiske offentlige myndigheter, norske og internasjonale finansieringsinstitusjoner og russisk og internasjonal industri. På oppdrag fra norsk-russisk samarbeid og gjennom prosjekt under Arktisk Råd og andre internasjonale organisasjoner, har vi vært ansvarlig for en rekke arbeider for harmoniserer av metoder for miljøforvaltning og interkalibrering i samarbeid med ledende russiske forskningsinstitusjoner og laboratorier. Seniorforskere ved Akvaplan-niva Barents er russisk-autoriserte miljørevisorer.

Akvakultur
Akvaplan-niva tilbyr støtte og tjenester innenfor alle områder knyttet til akvakulturforskning og industriutvikling i Russland, både marine- og ferskvannsarter. Vi utvikler optimale forretningsplaner for våre kunder i Russland gjennom å kombinere russlandskunnskap og miljøekspertise med bransjens beste industripraksis fra Norge og andre ledende akvakulturland.