Miljøsårbarhet og beredskapsbehov

Kjennskap til og forståelse av miljøsårbarhet ligger til grunn for utvikling av beredskapsplaner knyttet til planlagte aktiviteter. Akvaplan-niva foretar sårbarhetsanalyser som belyser hvilke beredskapsmessige tiltak som skal etableres i tilknytning til marine og maritime næringer og kystsoneforvaltning.

Miljøsårbarhet og beredskapsbehov

Vi gjennomfører sårbarhetsanalyser innen et bredt spekter av aktiviteter, akutt oljesøl er den hyppigste problemstilling. Ressursers og habitaters sårbarhet overfor fysisk påvirking, støy, sedimentasjon og organisk anrikning er også problemstillinger som ofte belyses i våre analyser.

Petroleumsvirksomheten

Akvaplan-niva har kompetanse og erfaring med kystnær oljesårbarhet og omfattende erfaring med kartlegging og beskrivelse av sårbare naturtyper og biologisk mangfold på oppdrag av bl.a. Miljødirektorartet. I samarbeid med vår Arktisk FoU-avdeling gjennomføres eksperimentelle analyser av oljesårbarhet hos nøkkelorganismer fra både kystnære og åpent hav-økosystemer. I forbindelse med offshore aktiviteter foretar vi kartlegging av sårbare habitat i influensområder for ulike aktiviteter (utslipp, ankerhåndtering, legging av rørledninger osv).

Generere ny kunnskap for å forbedre vurderinger

Akvaplan-niva tilbyr felt- og eksperimentelle undersøkelser for å oppdatere sårbarhetsvurderinger hos utvalgte nøkkelarter og ressurser. Dette er studier som er rettet inn mot å fylle huller i dagens tilgjengelige kunnskap om sammenhenger og samspill mellom menneskelig aktivitet og det marine økosystemet.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

Våre sårbarhetsvurderinger tar hensyn til alle nivåer i det marine næringsnettet. I nærheten av Bjørøya i Barentshavet er hvalrossen en av toppredatorene i the arktiske økosystemet. <span>Image: Guttorm Christensen</span>
En breiflabb venter på byttet, kamuflert av sand og skjell. <span>Image: Bjørn Gulliksen</span>
Små planktoniske tifotkreps (decapoder) opptrer i store svermer, og er en viktig matkilde for dyr på høyere trofiske nivåer i Nordatlanteren og Barentshavet. <span>Image: Bjørn Gulliksen</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Lars-Henrik Larsen
lhl@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Recommended amending actions to a planned exploratory drilling within 500 meters from a sensitive benthic habitat (coral reef).

Akvaplan-niva (2011)

Client: Confidential.

Development of the Goliat field; Description of environmental and natural resources in the coastal zone.

Akvaplan-niva (2008)

Client: Eni Norge.

Assessment of impacts to aquaculture of establishing a nature protection area in Sjunkan-Misten).

Akvaplan-niva (2005)

Client: The regional governor of Nordland.