Tidligfase miljøvurderinger

Strategiske miljøvurderinger avdekker sentrale miljøutfordringer i et nytt geografisk område.

Gjennom slike analyser kan miljøhensyn tas med som et designelement på samme linje som økonomi og personellsikkerhet allerede når de innledede vurderinger skal gjennomføres.

Tidligfase miljøvurderinger foretas på bakgrunn av eksisterende kunnskap, og omfatter også identifikasjon av kunnskapsmangler og forlag til styrking av beslutningsgrunnlag. Akvaplan-nivas rådgivere har bred erfaring med tidligfase vurderinger og definering av miljømål for petroleumsaktiviteter på norsk sokkel (uåpnede områder, blokker nominert i tildelingsrunder o, men også fra havområder rundt Grønland, Russland, Cuba, Malaysia og Sri Lanka.

En tidligfase miljøvurdering med en tverrfaglig kartlegging av miljøutfordringer og miljørisikoer setter en kommende tiltakshaver i stand til å utforme handlingsplaner for håndtering av sentrale problemstillinger og mulige showstoppere. Gjennomført tidlig kan dette gi svært nyttige avklaringer av aktuelle tilnærminger og løsninger, som bidrar til å unngå feilinvesteringer eller å forårsake uønsket miljøpåvirkning.

Lokale samfunn - lokale behov

Et viktig grunnlag for suksess når et selskap planlegger å etablere virksomhet i nye områder er god kunnskap om lokale miljøforhold, men også om skikker, kultur, ressursbruk og lokale verdier. Godt samspill med lokale aktører, næringsliv, urfolk og andre interessenter står sentralt i en tidligfase miljø- og samfunnsvurdering. Lokale og frivillige organisasjoner og ressurspersoner med bred lokalkunnskap er viktige kilder til forståelse og innsyn, og er ofte av avgjørende betydning for et utviklingsprosjekt, både innen petroleumsvirksomhet, infrastruktur og industri.

Akvaplan-niva i Aksjon

Identifikasjon av mulige konflikter mellom tradisjonell ressursutnyttelse og petroleumsaktivitet er hovedmålet for forundersøkelse. <span>Image: Lars-Henrik Larsen</span>
Identifikasjon av mulige konflikter mellom tradisjonell ressursutnyttelse og petroleumsaktivitet er hovedmålet for forundersøkelse.Foto: Lars-Henrik Larsen

For mer informasjon

Lars-Henrik Larsen
lhl@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway