Planlegging av oljevernberedskap

Kravene og målene for oljevernberedskapsanalyser og beredskapsplaner på norsk sokkel er spesifisert i det norske regelverket for offshore aktiviteter.

SensE-gruppen har lang erfaring med utvikling av oljevernberedskapsplaner for operatører og bidrar til utvikling av bedre standarder og tilnærminger for den praktiske gjennomføringen av kundens miljøpolicy samt regelverket.

Møte kravene til selskapet

En akseptabel oljevernberedskapsplan er et viktig element i myndigheter og interessehaveres aksept av virksomheten. Historisk finnes det eksempler på at mangelfulle analyser og beredskapsplanlegging har resultert i at aktiviteter har blitt stoppet eller oljefelt er blitt stengt midlertidig. Våre oljevernberedskapsanalyserfor akitviteter på norsk sokkel utføres i henhold til OLF / NOFO sine retningslinjer. Ved å bruke resultatene fra oljedriftsmodellering, er effekten av alternative bekjempelsesmetoder analysert for en rekke barrierer fra utslippspunktet til kystnær bekjempelse og strandrensing. Anbefalinger om oljevernberedskap baseres på operatørens definerte krav til beredskapen, slik myndighetene krever. Bekjempelsesstrategier for vern av miljøressursene som er identifisert med høy risiko er inkludert i beredskapsanalysen. Disse anbefalingene danner grunnlaget for hver brønnspesifikke oljevernberedskapsplan. Omfang og detaljeringsgrad er avhengig av beliggenhet og risikonivå.

Integrering av dybtgående miljøkunnskap

Metoder og tilnærminger for oljevernplanlegging i Norge ble utviklet for å oppnå objektive og sammenlignbare krav til konsekvensreduserende tiltak (dvs. oljevernberedskap) forbundet med en aktivitet. SensE-gruppen fokuserer på innhenting av førstehånds, inngående kunnskap om miljøforhold, spesielt miljøsensitive forhold, samt operasjonelle utfordringer og muligheter, for å utarbeide responsplaner og strategier av høyeste kvalitet for våre kunder. SensE-gruppen har gjennomført feltundersøkelser og kartleggingerlangs store deler av den norske kystlinjen, som omfatter et høyere detaljeringsnivå i miljøsensitive områder. Vi utveksler kunnskap og erfaringer med kolleger og interessenter fra det internasjonale samfunnet gjennom deltakelse og presentasjoner i store internasjonale konferanser.

Akvaplan-niva i Aksjon

Akvaplan-nivas SensE team jobber med klienter for å utvikle beredskapsplaner for beskyttelse av verdifulle miljøressurser under et mulig oljesøl. <span>Image: Geir Morten Skeie</span>
Region Lofoten-Vesterålen i Nord-Norge er et viktig habitat for sjøfugl, og et gyteområde for flere komersielle fiskearter. SensE kartlegger kystlinjen og utvikler detaljerte beredskapsplaner for oljesøl i området. <span>Image: Geir Morten Skeie</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Geir Morten Skeie
gms@akvaplan.niva.no

Kunder og Prosjekter

Petro-Canada Norge AS
 • Well 34/4-11 (2009)
 • Well 34/4-11RE (2010)
 • Well 34/4-13 (2010)
 • Well 36/6-3 (2011)
Wintershall Norge ASA
 • Well 6406/3-8 (2009)
 • Well 35/12-3S (2010)
 • Well 35/12-4S&A (2010)
 • Well 35/9-7A (2011)
 • Well 6407/5-1 (2011)
Noreco
 • Well 7228/1-1 (2011)