Overvåking

Akvaplan-niva tilbyr overvåking av alle typer aktiviteter, naturlige og menneskeskapte, som fører til endringer av miljø og biologiske ressurser i havet. Vi har eget akkreditert biologisk og kjemisk analyselaboratorium, og tilbyr en rekke analysetyper. Vi har spesiell erfaring fra områder med kaldt klima.

Design av miljøovervåkingsprogram

Full oversikt over og dokumentasjon av miljøpåvirkninger fra menneskelig aktivitet og naturlige prosesser blir et stadig viktigere tema innen miljøforvaltning, ressursutnyttelse og miljøplanlegging. Akvaplan-niva har lang erfaring med design av overvåkingsprogram, både for aktivitet i større geografiske områder som offshore petroleumsvirksomhet og knyttet til punktkilder som utslipp av borekaks, kloakk, kjølevann eller gruveavgang. Vi overvåker aktiviteter i de grunneste områder langs stranden, i åpent hav og i eggakanten og dyphavet på mer enn 1000 meter vanndyp.

Overvåking av sediment, biota og vannkvalitet

Overvåking er koblet til utslippsaktiviteter og danner grunnlag for iverksettelse av tiltak dersom uønskede effekter konstateres. Akvaplan-niva overvåker ved hjelp av online sensorer og direkte sann-tids overføring av måleresultater ved hjelp av video og undervannsbilder og etterfølgende analyser av billedmateriale. Vi foretar omfattende prøvetaking og etterfølgende biologisk og kjemisk opparbeiding av innsamlet materiale. Videre foretar vi overvåking og sammenligninger av resultater over tid og vedlikeholder tidsserier av miljøinformasjon. Vi tilbyr overvåking, tilstandsklassifisering og tiltaksvurderinger basert på alle standarder av overvåkingsparametere, fra biomarkører og bakterier til overvåking av hval og fra miljøgiftinnhold i biota til identifikasjon av dyphavsorganismer, fisk og koraller.

"Verktøykasse" med variert innhold av prøvetakings- og analyseverktøy

Akvaplan-niva samler prøver og foretar målinger i mange ulike miljø; ren og uforstyrret arktisk natur, i strandsonen, på havbunnen, ved fyllinger og deponi og nær utslippspunkt. Avhengig av undersøkelsenes formål, og for å sikre effektivt, representativt og sikker prøvetaking benyttes både tradisjonelle, enkle metoder, og mer avanserte prøvetakings- og måleinstrumenter. I tillegg til prøvemateriale som fysisk samles inn og analyseres, benytter Akvaplan-niva en lang rekke satellittbasert fjernmålingsutstyr og ulike typer video og fastbilde-kamera, samt elektroniske og biologiske sensorer til å samle inn informasjon fra større geografiske områder og måle in-situ over forhåndsdefinerte tidsrom. Utvikling, forbedring og optimal anvendelse av utstyr og prøvetakingsmetoder er viktig for at Akvaplan-niva skal forbli en nyskapende og effektiv leverandør.

Akvaplan-niva i Aksjon

Feltspesialtister fra havavdelingen samler inn bokskjerneprøver som en del av Barents Sea Offshore Monitoring Program, som overvåker miljøpåviorkningen fra petroleumsrelatert aktivitet. <span>Image: Oddmund Isaksen</span>
Det brukes en vanVeen grabb for å ta prøver av sedimenter under miljøovervåkningen av oljeaktiviteten i Nordsjøen. <span>Image: Knut Forberg</span>
Et bilde av sedimentprofilen (SPI) vider ulike lag av sediment inni et pockmark på kontinentalsokkelen utenfor Nord-Norge. <span>Image: Sabine Cochrane</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Lars-Henrik Larsen
lhl@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Field test of guidelines and survey of baseline levels of post oil spill damage assessment parameters.

Larsen, L-H., N.M. Jørgensen, I. Studionov, A. Novoselov, V. Markov & J. Lukina (2011)

APN-5123.01. Client: Norwegian Climate and Pollution Agency, Klif Russian - Norwegian Environmental Cooperation, Project HAV 13, 2010

Visual mapping of the Seabed at five planned drilling locations in the Barents Sea 2010.

Akvaplan-niva. (2011)

Client: Statoil