Konsekvensutredninger (KU)

Akvaplan-niva er en anerkjent leverandør av utredninger og analyser av menneskelig påvirkning på våre havområder. Våre rådgivere har lang erfaring og leverer solide faglig utredninger og analyser. Vår prosjektportefølje omfatter store strategiske sektorovergripende utredninger så vel som individuelle vurderinger tilpasset behovene hos hver enkelt kunde. Vi har kunder fra næringslivet, offentlig virksomhet og NGO.

Utredninger og vurderinger innen ulike tema (EA, EIA, ESIA)

Akvaplan-nivas portefølje omfatter utførelse av strategiske miljøkonsekvensutredninger, miljøkonsekvensutredninger, generelle miljøvurderinger, og miljøutredninger knyttet til alle typer miljøpåvirkende tiltak og aktiviteter. Akvaplan-niva tilbyr utredninger og vurderinger som oppfyller både spesifikke krav i lover og tillatelser og setter våre kunder i stand til å innfri alle typer miljøforventninger som hviler på seriøse aktører innen enhver bransje.

Vår portefølje innen utredning og miljøvurdering omfatter konsekvensutredninger knyttet til åpning av nye havområder for petroleumsaktivitet, letevirksomhet, miljørisiko-analyser, analyser av skipstrafikk, etablering av naturvern og oppryddingsaktiviteter. Vi har også bred erfaring med gjennomføring av konsekvensutredninger for infrastrukturprosjekter som bygging av veier, flyplasser, moloer og havner.

Utvikling av retningslinjer og veiledninger

Når et oljeutslipp eller annet uhell har funnet sted, understrekes behovet for klare og entydige operasjonelle retningslinjer. Akvaplan-niva bidrar til å utvikle retningslinjer og veiledninger for personell som skal foreta miljødokumentasjon etter uønskede hendelser. Dette arbeidet omfatter både utvikling av nasjonale og internasjonale standarder (NS, ISO), og utføres for regionale og nasjonale myndigheter som miljøverndirektoratet, Sysselmannen på Svalbard, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Akvaplan-niva i Aksjon

Våre konsekvensutredninger  tar for seg sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter av en foreslått aktivitet i detalj. Her ser man sjøfugl som spiser i farvann langs Norskekysten. Sjøfuglpopulasjoner er nøkkelresurser som blir vurdert i knfliktområder. <span>Image: Geir Morten Skeie</span>
Våre konsekvensutredninger tar for seg sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter av en foreslått aktivitet i detalj. Her ser man sjøfugl som spiser i farvann langs Norskekysten. Sjøfuglpopulasjoner er nøkkelresurser som blir vurdert i knfliktområder.Foto: Geir Morten Skeie

For mer informasjon

Lars-Henrik Larsen
lhl@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Environmental Impact Assessment for seismic data acquisition on the Norwegian Continental Shelf.

Frantzen, M., Larsen, L-H., & Dahl-Hansen, I. (2011)

APN-5245.01

Environmental Impacts of establishing a fixed link across Morfjord, Flakstad municipality, Lofoten.

Akvaplan-niva (2011)

Client: Statens vegvesen

Updated management plan for the Lofoten-Barents Sea; Impacts of petroleum activities to fisheries.

Acona Wellpro/Akvaplan-niva (2010)

Client: Norwegian Ministry of Oil and Energy.