Screeninganalyser av miljøforhold

Å velge lisenser å søke på i konsesjonsrunder eller å bestemme riktig tilnærming for å utvikle et nytt prospekt, er kritiske beslutninger for en operatør.

For å forstå mulighetene og ta de rette valgene, trenger selskapene erfarne miljørådgivere som vet hvordan man finner og bruker de beste kildene til høykvalitets miljøinformasjon. SensE utfører miljøscreening analyser som identifiserer kritiske miljørisiko- og oljevernberedskapsutfordringer som påvirker driften.

Sikring av at regelverket overholdes

Ved å kombinere praktisk erfaring i modellering godt steder med en omfattende databank på naturressurser, Sense kan utføre flere typer "screening"-studier, f.eks. -tidligfase miljøscreening i tidlig fase av brønnprosjekter og screening av miljøforhold ved søknader til produksjonslisenser. Tidligfase studier foretas i den innledende fase av en brønnoperasjon, mens en screening av miljøutfordringer ved potensielle lisenser utføres i konsesjonsrunder for å hjelpe bedrifter i deres valg av lisenser til søknad. Ved hjelp av vår omfattende kunnskap om miljørisiko og oljevernberedskapskrav, hjelper vi kundene å identifisere utfordringer og muligheter til støtte for beslutninger. Før studien igangsettes, arbeides det tett med oppdragsgiver for å definere mål og endepunkter for arbeidet. Vi kombinerer informasjon om aktiviteten med datasett om fysiske miljøforhold, fordeling av miljøsensitive ressurser, oljedriftsmodellering, og praktisk erfaring med vurderinger og anbefalinger om tiltak som sikrer at regelverk for planlagte operasjoner overholdes.

Tidligfase miljøscreening

Tidlig fase miljøscreening foretas i den innledende fase av et brønnprosjekt. Den består av en systematisk vurdering av miljømessige, oljevern- og policyspørsmål, og trekker på reservoarinformasjon, oljedriftmodelleringsverktøy og miljødatasett. Dette er en tverrfaglig tilnærming, som tar sikte på å gi innspill til brønnplanleggingsprosessen på et stadium, slik at endringer i brønndesign kan foretas om nødvendig. Vi hjelper kunder å finne kostnadseffektive løsninger uten å kompromittere prosjektets tidsfrister. Denne tjenesten er relevant for nye operatører på norsk sokkel og for operasjoner i sårbare områder.

Lisensvurderinger

En lisensvurdering anvendes i oppdragsgivers prosess med å velge blant lisensene nominert av myndighetene i konsesjonsrundene. Denne screeningen består av en systematisk vurdering av miljømessige, oljevern- og policyproblemstillinger som er relevante for de ulike lisensene. For operatører som er nye på den norske kontinentalsokkelen, kan denne vurderingen utvides med en presentasjon av regelverket, samt en beskrivelse av tidslinje for brønnplanlegging, inkludert søknader, prosesser og milepæler. SensE analyserer relevant informasjon om miljømessige sensitivitet, minimum drivtid for uhellsutslipp og andre viktige faktorer, og gir våre kunder den rette kunnskapen for å ta beslutninger under den kritiske lisensieringsperioden.

Akvaplan-niva i Aksjon

Et oversiktstudium utføres tidlig i prosjektet, og identifiserer mulige problemstillinger til miljøet som budre bli undersøkt nærmere i prosjektet og miljørisikoanalysen. <span>Image: Cathrine Spikkerud</span>
Et oversiktstudium utføres tidlig i prosjektet, og identifiserer mulige problemstillinger til miljøet som budre bli undersøkt nærmere i prosjektet og miljørisikoanalysen.Foto: Cathrine Spikkerud

For mer informasjon

Cathrine Stephansen
css@akvaplan.niva.no

Kunder og Prosjekter

Clients and projects References may be provided on request.