Miljørisikoanalyser

SensE utfører kvantitative miljørisikovurderinger etter metoder beskrevet i OLFs retningslinjer for virksomheten på norsk sokkel.

SensE benytter best tilgjengelige miljødatasett, utblåsningssimuleringer og bruk av OSCAR oljedriftsmodell. Omfanget og detaljeringsgrad av analysen kan være alt fra enkle til komplekse analyser avhengig av aktivitet og kundens krav og behov. Resultatene er relatert til kundens akseptkriterier.

Bruk avbest tilgjengelige metoder

Metoder og tilnærminger for kvantitative miljørisikoanalyser i Norge ble utviklet som et middel for å komme fram til objektive og sammenlignbare uttrykk for miljørisiko forbundet med en aktivitet. Miljørisikoanalyse og generell risikoreduksjon er spesifisert i det norske regelverket for offshoreaktiviteter. For komplekse og sensitive aktiviteter som krever mer omfattende analyser, benytter SensE flere metoder for å løse problemstillinger i større detalj. Ved arbeider som omfatter områder utenfor norsk sokkel, benytter eller utvikler SensE alternative tilnærminger for å tilfredsstille både de styrende regulatoriske krav, klientens målog behov, samt relevante internasjonale metoder og standarder for petroleumsvirksomhet.

Oppnå forsvarlig resultater

SensE forstår at miljøprestasjoner er en nøkkelfaktor i omdømme og troverdighet av bedrifter og organisasjoner. De opprettholder den høyeste kvalitet i sitt arbeid, og miljøspørsmål blir analysert og besvart basert på de best tilgjengelige verktøy og et solid vitenskapelig grunnlag for håndtering av miljørisiko i sensitive områder. Spesielt er kvaliteten på en miljørisikovurdering svært avhengig av kvaliteten på inndata og en fullstendig forståelse av forholdet mellom input og output på hvert trinn i analysen. SensE opprettholder tilgang til de beste tilgjengelige data over distribusjon av sensitive ressurser og verdsatte økosystemkomponenter ved jevn dialog med dataleverandørene og vitenskapelige institusjoner.

Merverdi for våre kunder

SensE samarbeider tett med hver enkelt klient for å forstå selskapets perspektiver før den foreslår praktiske handlinger som oppfyller intensjonene uttrykt i prosedyrer for risikohåndtering. På denne måten tjener Sense som "integrator" ved å hente og vurdere tverrfaglig informasjon og heve problemstillinger og tiltak for operatører å vurdere i løpet av brønnen planleggingsprosessen.

SensE er den eneste leverandøren i Norge kjører høy oppløsning olje drift simuleringer for å finne hele spekteret av mulige utfall av et utilsiktet oljeutslipp. Våre kunder får risikoanalyseresultater for alle arter som det foreligger tilrettelagte data for.

SensE anerkjenner viktigheten av å opprettholde åpenhet og troverdighet i utførelsen av risikovurderinger. Våre kunder har muligheten til å be om at resultatene av en miljørisikovurdering gjøres tilgjengelige gjennom et intuitivt brukergrensesnitt tilgjengelig gjennom SensE prosjektets nettsted.

Akvaplan-niva i Aksjon

SensE utfører konsekvensutredninger i områder med unike miljøforhold. Kysten av den lille øya Runde, i Møre og Romsdal fylke,er et viktig fristed for sjøfugl. Omkring 500 000 sjøfugl holder til på øya, som bare er 6 km2. <span>Image: Geir Morten Skeie</span>
Øya Røst, som ligger på sørøstenden av Lofotens skjærgård, har en av Nordatlanterens største fuglefjell, med kolonier av lunde, toppskarv, storskarv og krykkje. <span>Image: Akvaplan-niva</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Cathrine Stephansen
css@akvaplan.niva.no

Kunder og Prosjekter

Petro-Canada Norge AS
  • Well 34/4-11 (2009)
  • Well 34/4-11RE (2010)
  • Well 34/4-13 (2010)
  • Well 36/6-3 (2011) 
Wintershall Norge ASA
  • Well 6406/3-8 (2009)
  • Well 35/12-3S (2010)
  • Well 35/12-4S&A (2010)
  • Well 35/9-7A (2011)
  • Well 6407/5-1 (2011)
Noreco
  • Well 7228/1-1 (2011)