M&O teknologi og innovasjon

Faglig oppdatering og effektivisering av tjenester og leveranser kostnader og presisjon har høy prioritet i Akvaplan-niva. Vi benytter både tradisjonelle og nye metoder og teknologiske løsninger for effektivt å samle inn og analysere prøver, gjennomføre dataanalyser og tolke og presentere resultater og konklusjoner.

Vi oppgraderer kontinuerlig våre metoder og revidere våre interne rutiner for å levere overvåknings- og utredningstjenester av beste kvalitet.

Overvåking av store havområder

Forskning på og overvåking av det marine miljøet er stort sett basert på et begrenset antall prøver og noen få indikatorer som krever omhyggelige tolkninger og vurderinger. Prøvetaking er selve fundamentet for all marin overvåking, og å sikre sammenlignbarhet av prøver i tid og rom, standardisert utstyr og prøvetakingsmetoder er helt avgjørende for riktige konklusjoner.

Aktiviteter i Arktis, med den store årstidsvariasjon i lys, temperatur og biologisk produksjon, innebærer at man må revurdere erfaringene og metodene som blir benytte ved miljøovervåking lenger sør. Med vår fagkunnskap og erfaring på Arktis, tilpasser vi overvåkingsprogram og ny datainnsamling og teknologier til bruk under utfordrende miljøbetingelser.

Forbedret analyseverktøy

Akvaplan-niva bruker oppdaterte vitenskapelige verktøy og rutiner for utvikling av konsekvens- og risikovurderinger offshore. Eksempler på dette vårt bidrag til industriens utviklinge av offshore risikovurderingsverktøyet - Environmental Impact Facto, EIF for sediment. Denne er i dag standardverktøy for miljørisikovurderinger og optimalisering av miljøprofilen ved offshore virksomheten.

Utvikling av et beslutningsstøtteverktøy for økosystempåvirkninger

Med innføringen av økosystembaserte forvaltningsplaner for norske havområder får alle brukere av havet, et større og mer omfattende behov for å kunne dokumentere miljøpåvirkningene av både pågående og planlagte aktiviteter. Et nytt verktøy er det integrerte programmet SYMBIOSES; som utvikles gjennom et brukerstyrt forskningsrådsprosjekt med støtte fra en rekke operatører. Prosjektet ledes av Akvaplan-niva og har de ledende fagmiljøene i Norge med på laget, og vil munne ut i et hel-integrert modellverktøy som skal kunne beskrive, vurdere og analysere miljøkonsekvenser på økosystemnivå av aktiviteter i Lofoten–Barentshavet. SYMBIOSES er fremtidsrettet, og skal kunne håndtere store mengder data som vil bli samlet inn ved hjelp av fremtidens sann-tids overvåkingsutstyr, og på den måte bygge opp om gode, raske og effektive miljøløsninger.

Akvaplan-niva i Aksjon

Det brukes en vanVeen grabb for å ta prøver av sedimenter på Barentshavet. <span>Image: Fugro AS</span>
SYMBIOSES-modellen  simulerer aspekter av marin biosfære i tre romlige dimensjoner, og med tiden vil en fokusere på fisk og planktonpopulasjoner. Det vil brukes til å forutsi realistiske og mulige konsekvenser av oljesøl, og til å utføre sammenliknbare vurderinger av risiko og fordeler  for et utvalg av fiske og petroleumsaktiviteter i Lofoten og Vesterålen i Nord-Norge. <span>Image: Statoil ASA</span>
En fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) sjøsettes, og brukes til å velge ut prøvetakingspunkter til overvåkning av bunnen i den norske kontinentalsokkelen. <span>Image: Hector Andrade</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Lars-Henrik Larsen
lhl@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway