•  
  • Akvaplan-niva har siden 1996 foretatt sedimentovervåking knyttet til offshore olje- og gassvirksomhet. Vi foretar design, innsamling, opparbeiding, tolking or rapportering iht gjeldende akkreditering under NS- ISO 17025 Image av Knut Forberg
  •  

Marine

Akvaplan-niva utfører en lang rekke vurderinger, analyser og miljøovervåkinger for petroleumsindustrien, skipsfart, oppdrettsnæringen og andre som er ansvarlig for aktiviteter som kan påvirke det marine miljøet.

Akvaplan-niva's miljøovervåking og rådgivning er basert på oppdatert og vitenskapelig dokumentert metodikk innen de aktuelle fagområdene og blir utført i henhold til nasjonale og internasjonale regler og standarder. Vi er i forkant med å ta i bruk nye vitenskapelige og tekniske løsninger og metoder.

Miljøutredninger og overvåking

Erfarne rådgivere innen miljøutredning og overvåking bistår våre kunder med konsekvensutredninger i forkant av prosjekt. Vi designer og gjennomfører miljøovervåking før under og etter prosjektaktiviteter. Gjennom tett dialog og samarbeid mellom kunder, myndigheter og våre rådgivere oppnås pålitelige miljøvurderinger som benyttes i prosjektenes miljøoptimalisering og dokumentasjon.

Akkreditert prøvetaking, analyser og fortolkninger sikrer etterprøvbare og etterrettelige miljøvurderinger som samlet gir en trygg miljødokumentasjon og oppfyllelse av myndighetskrav og påbud.

 

Konsekvensutredninger (KU)
Større prosjekt og aktiviteter med mulig miljøpåvirkning skal forhånds-evalueres gjennom en konsekvensutredning. Akvaplan-niva gjennomfører hvert år en rekke KU'er av prosjekt som innebærer påvirkning av vann, sjøbunn og levende ressurser og/eller andre miljøvariable.
Overvåking
Akvaplan-niva designer og gjennomfører miljøovervåkings programmer som gjennom bruk av standardisert nasjonal og internasjonal metodikk dokumenterer virkninger av tiltak og aktiviteter på miljøet. Overvåkingsresultatene benyttes av tiltakshavere og myndigheter til kontroll med og begrensning av miljøpåvirkninger.
Akkrediterte tjenester
Akvaplan-niva innehar akkrediteringer for miljøovervåking og for inspeksjoner iht. aktuelle standarder. Vårt akkrediterte tjenestespekter oppdateres i henhold til kundenes ønsker og behov, slik at vi kan tilby oppdaterte akkrediterte tjenester på relevante fagfelt.
Tidligfase miljøvurderinger
Engasjement i nye områder og/eller nye aktiviteter innebærer risiko, både økonomisk, teknisk og miljømessig. Akvaplan-niva bidrar med tidligfase vurderinger og forundersøkelser, der miljøutfordringer identifiseres, og forslag til strategiske løsninger utarbeides.
Miljøsårbarhet og beredskapsbehov
Akvaplan-niva bidrar med råd og anbefalinger for håndtering av miljøsårbarhet i planer, politikk og prosjekter. På den måte bistår vi våre kunder med å ta hensiktsmessige og miljøvennlige beslutninger.
M&O teknologi og innovasjon
Nye ideer og løsninger utvikles og testes for å kunne levere morgendagens overvåking og vurderingsmetoder og verktøy til konkurransedyktig pris og med nødvendig presisjon.

Beslutningsstøtte i sensitive miljøer

Sensitive Environments Decision Support Group, kalt SensE, spesialiserer seg på å tilby skreddersydde miljøtjenester for klienter fra den operative siden av petroleumsindustrien. SensE fokuserer på gjennomføring av i detaljerte analyser og en høy grad av kundeinvolvering for å sikre leveranser av høy kvalitet, ofte innenstramme tidsrammer. SensE- gruppen er basert i Ski, noen få kilometer fra Oslo.

 

Miljørisikoanalyser
SensE utfører kvantitative miljørisikoanalyser som er i samsvar med gjeldenderetningslinjer på norsk sokkel, og oppfyller målene i klientens miljøpolitikk.
Planlegging av oljevernberedskap
SensEe utarbeider oljevernplaner i tråd med kundens mål og regulatoriske standarder og overfører disse til praktisk gjennomføring.
Oljedriftsmodellering
SensE utfører oljedriftssimuleringer med OSCAR modellen (SINTEF). Denne tjenesten er en del av våre miljørisikovurderinger, oljevernberedskapsanalyser og screening analyser av miljøforhold.
Screeninganalyser av miljøforhold
SensE utfører tidligfase miljøstudier av Design Environmental Screening for både operatører og lisens screening ved konsesjonsrunder.
Operasjonell beslutningsstøtte
SensE tilbyr avanserte beslutningsstøttetjenester tilpasset kundens spesifikke behov.
SensE teknologi og innovasjon
SensE utvikler forbedrede metoder og verktøy for å håndtere miljørisiko i petroleumsvirksomheten.