Miljøforvaltning

Akvaplan-niva tilbyr en rekke tjenester relatert til marin miljøovervåkning og forvaltning. Vårt brede utvalg av modellverktøy tilpasset fjorder og kystfarvann, gir våre kunder mulighet til å visualisere og vurdere potensielle konsekvenser av pågående og planlagt aktivitet, og dermed identifisere løsninger for å minimere negativ innvirkning på miljøet.

Våre fagfolk har vidtgående erfaring med konsekvensutredninger i forbindelse med industriell aktivitet og kommunal forvaltning.

Utslippsvurderinger og vannkvalitet

Våre spesialister tilbyr rådgivning innenfor forvaltningsspørsmål knyttet til fjorder og kystfarvann basert på modelleringsstudier av det marine miljøet. Dette inkluderer bæreevne, oksygenforhold og vannutskiftningsrater. Modellresultatene danner et grunnlag for vurdering av optimal plassering av utslipp fra industri og kommunale anlegg, samt rensebehov. Ved å beregne spredning og fortynning av avløpsvann ved ulike utslippsscenarier kan man vurdere en utslippsløsning i forkant av etablering av et nytt avløpsanlegg. Utslipps- og vannkvalitetsmodellering vil vanligvis kombineres med biologiske resipientundersøkelser for å kartlegge miljøtilstanden i et område i forhold til gjeldende regelverk.  Akvaplan-niva tilbyr også tjenester som bølgemodellering, sedimenttransportsberegninger og oljespredningsanalyse. 

Marine konstruksjoner

Etablering av nye konstruksjoner som for eksempel broer eller kaianlegg, krever grundige utredninger for å vurdere konsekvenser for vannutskifting, det marine økosystemet og skipstrafikk. Kunnskap om lokale strømforhold vil være avgjørende for slike problemstillinger. Akvaplan-niva utfører hydrodynamiske modelleringsstudier der flere løsningsalternativer kan vurderes i planleggingsfasen av et prosjekt.  Ulike modeller benyttes avhengig av problemstilling. ROMS (Regional Ocean Modeling System) og GEMSS (Generalized Environmental Modeling System for Surface waters) benyttes til 2D/3D kystmodellering mens modellene RMA2 og FST2DH benyttes til 2D modellering av strøm i mindre områder, ofte i forbindelse med marine konstruksjoner.

Basert på ny forskning og teknologi arbeider vi kontinuerlig med å forbedre og oppdatere våre modellverktøy. Videreutvikling av modeller til anvendt problemløsning er en prioritert oppgave og gjennom et nært samarbeid med NIVA, kan vi skreddersy modelleringsstudier tilpasset våre kunders behov.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

Kystlandskapet ved  Brensholmen. Her har Akvaplan-niva gitt  råd til kommunen om utslippshåndteringen av kloakk. <span>Image: Øyvind Levkin</span>
Prøvetakingsutstyr klargjøres for å innsamle feltdata til bruk i avløpsplanleggingen. Her skal det utføres modellsimuleringer av spredning og fortynning av kloakkutslipp utenfor Brensholmen. <span>Image: Øyvind Levkin</span>
Akvaplan-niva undersøkte forurensingssituasjonen i Tromsø havn, og sto for tiltaksovervåkningen i forbindelse med for fjerningen av forurensede sedimenter <span>Image: Guttorm Christensen</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Øyvind Leikvin
oyl@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway


Avdelingen vurderer utforming og fortøyningsspesifikasjoner for oppdrettsanlegg basert på modellering av bølgeforhold.

Avdelingen beregner bærekapasiteten til marine resipienter i forhold til tilførsel av næringssalter og organisk materiale fra eksempelvis kloakkavløpsanlegg.

Avdelingen bistår i planlegging av ny infrastruktur i kystsonen gjennom modellering av strømforhold, vannutskiftning og isforhold.

Avdelingen beregner spredning og fortynning av avløpsvann, og vurderer vannkvalitet i forhold til EUs vanndirektiv.

Avdelingen beregner spredning og fortynning av avløpskjølevann og oppløst materiale.

Avdelingen modellerer spredning og avsetning av partikulært materiale (stein, grus, sand) fra mudring- og gruveaktivitet.