Utslippsovervåkning og konsekvensutredninger

Kyst- og ferskvannsavdelingen utfører miljøovervåkninger og miljøkonsekvensutredninger i kystsonen, vassdrag og innsjøer. Her inngår tradisjonelle resipientundersøkelser, utslippsplanlegginger, kloakkutslipp, industriutslipp og forurensede havner. Kartlegging og vurderinger av miljøgifter i sedimenter og organismer, samt forurenset grunn inngår i ofte i overvåkingsprogrammene.

Vi sørger for et godt datagrunnlag og bidrar i konsekvensutredninger i forbindelse med bergverksindustri, veiutbygginger, landutvidelser til sjø, mudringer etc. All overvåkning og utredningsarbeid gjennomføres i henhold gjeldende nasjonale regelverk og EUs rammedirektiv for vann.

Kloakk and industrielle utslipp

Akvaplan-niva tilbyr overvåkning og miljøvurderinger i forbindelse med utslipp av avløpsvann fra kommuner og industri. Her dokumenteres effektene utslippene har på resipienten. Vi overvåker rutinemessig resipientene for en rekke kloakkutslipp for å måle om renseeffektene er tilstrekkelige i henhold til EUs avløpsdirektiv. Disse overvåkingene utføres i henhold til EUs krav for denne type undersøkelser. Her inngår analyser av hardbunns- og bløtbunnsfauna, metaller og organiske miljøgifter i sediment og biota, tarmbakterier og næringssalter, samt strandsonekartlegginger. Ved hjelp av miljødokumentasjonene kan vi gi råd om alternative utslippsløsninger, lokaliseringer og forbedrede rensetiltak.

Utslipp fra bergverksindustrien.

I Norge er det for tiden økt fokus på bergverk og mineralutvinning. Virksomheten gir mange miljømessige utfordringer, spesielt med tanke på utslipp av biprodukter og deponering av avgangsmasser. Akvaplan-niva utfører grunnlagsundersøkelser (marint og ferskvann), konsekvensutredninger (miljø) og overvåkninger for bergverksindustrien i Nord-Norge, Spitsbergen og internasjonalt.

Havneaktiviteter

Akvaplan-niva utfører grunnlagsundersøkelser, overvåkninger og miljøvurderinger for dokumentasjon av miljøtilstanden i havneområder. Disse inneholder ofte høye nivåer av miljøgifter som følge av havneaktivitetene, kloakk og andre utslipp. De høye nivåene påvirker habitatene og bidrar til biologiske effekter. Resultatene fra undersøkelsene brukes til målrettet planlegging av tiltak for opprydding, lokalt kostholdsråd og forbedrede utslippsløsninger (eks. kloakkutslipp). I oppryddingsfasen kan vi bidra med kontinuerlig overvåkning av vannmiljøet under for eksempel mudring av forurensede sedimenter.

Ferskvann

Vi gjennomfører miljøundersøkelser og overvåkningsprogram i alle typer ferskvann fra våtmarksområder til innsjøer og elver. Akvaplan-niva har fagfolk som arbeider med hele næringskjeden fra fytoplankton til zooplankton, bunnlevende evertebrater og fisk. Vi benytter nasjonale standarder og klassifiseringssystemer for sedimentkvalitet, vannkvalitet, og økologisk tilstand i henhold til Vannforskriften (EUs rammedirektiv for vann). Vi har lang erfaring med forurensningsstudier og fiskeribiologiske undersøkelser. Studier på miljøgifter i arktiske innsjøer har pågått i over 20 år. Akvaplan-niva har flere forskere som har ekspertise innen AMAP (Arctic and Assessment Program).

Akvaplan-niva i Aksjon

Akvaplan-niva utreder mulige miljømessige konsekvenser i kystvannet ved naturgassanlegget på Melkøya i Finnmark (Norge). <span>Image: Guttorm Christensen</span>
Miljøovervåkning ved Statoils naturgassanlegg på Melkøya. <span>Image: Nina Mari Jørgensen</span>
En sedimentkjerneprøve samles inn i nærheten av Melkøya. Skiver av kjernen ble analysert for å bestemme forurensing i området før og nå. <span>Image: Geir Dahl-Hansen</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Guttorm Christensen
gnc@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Consequences for the marine environment in Repparfjord of mining disposal sites in Kvalsund municipality, Finnmark.

Christensen et al. (2011)

Akvaplan-niva report 5249-01

Impact assessment for the establishment of an ore processing plant and tailings deposition site in Svea.

Christensen, G.N., A. Evenset, T. Simensen, M. Larsen & S. Lystrup Thesen. (2011)

SNSG report 4847-101


Avdelingen har gjennomført resipientundersøkelser og miljøovervåkninger iht. EUs avløpsdirektiv og rensekrav for følgende kommuner: Tromsø, Narvik, Harstad, Mosjøen og Alta.

Avdelingen dokumenter miljøtilstand og utfører overvåkninger før, under og etter opprydding av forurensede havnesedimenter. Nylig avsluttede havneprosjekter er utført i Tromsø, Harstad og Hammerfest.

Avdelingen assisterer flere gruveselskaper med aktiviteter i nordområdene som NUSSIR, Store Norske, North Cape Mining og Sydvaranger.