K&F teknologi og innovasjon

For å tilby rådgivning på et høyt nivå kombinerer Akvaplan-niva vår breie miljøkompetanse med et sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk av samarbeidende forskere. Våre rådgivere drar nytte av alle tilgjengelige forskningsdata og analyseverktøy for å fremskaffe god nok informasjon som grunnlag for våre anbefalinger.

Vi etterstreber hele tiden å utvide og å forbedre denne verktøykassen for å møte samfunnets og industriens stadig økende behov for miljødokumentasjoner og vurderinger.

Modellering av partikkeltransport

Våre oseanografer holder seg oppdaterte på de siste tilgjengelige hydrofysiske modellene, som ROMS (Regional Ocean Modeling System) og GEMSS® (Generalized Environmental Modeling System for Surfacewaters). Disse avanserte modellene er nyttige verktøy som vil hjelpe utbyggere til å forutse spredningen av partikkelutslipp til kystnære farvann. Modellene er svært anvendbare i forbindelse med mudringsprosjekter, landutbygginger til sjø og deponering av gruveavgang. Modellering av partikkelspredning kompletterer våre tradisjonelle basisovervåkinger og konsekvensutredninger.

Visuelle verktøy for kartlegging av biologisk mangfold på sjøbunnen

Våre fagfolk på marint biologisk mangfold oppgraderer kontinuerlig nye metoder for kartlegging og overvåking. For tiden arbeides det med verktøy for detaljerte vurderinger av biologiske forhold på utvalgte lokaliteter. Her brukes ROV (Remotely Operated Vehicles) for videofremstilling av spesielle forhold som mekaniske forstyrrelser i bunndyrssamfunnene. Her kan nevnes effekter av bunntråling, påvirkninger fra petroleumsindustrien (eks. installasjoner) eller effekter av kongekrabbe invasjoner. Vi arbeider også med SPI (Sediment Profile Imagery) som viser fotografier av vertikale tverrsnitt av de 15-20 cm øverste bunnsedimenter. Fordelene med SPI er rask registrering og tolkning. Bruk av video og fotografier kan også sikre oss gode referansestasjoner i upåvirkede områder, for eksempel i forbindelse med langsiktig overvåkning av sublitorale hardbunnslokaliteter.

Utvikling av morgendagens marine overvåkningsteknikker og teknologi

På grunn av avsides beliggenhet, utfordrende miljøforhold og kostnadskrevende logistikk i Arktiske havområder, er operasjoner krevende og overvåking og beredskap dyrt. Det er derfor store besparelser å oppnå gjennom utvikling av utstyr for miljøovervåkning, som er enkelt, pålitelig, driftssikkert og som fungerer uten tilsyn eller vedlikehold.

Akvaplan-nivas rådgivere bidrar til en rekke utviklingsprosjekt innen biosensorer, biomarkører, prøvetakere og online overføring av målinger og observasjoner. Eksempelvis "Talking Clams" biosensor konseptet (http://www.domino.ubordeaux.fr/molluscan_eye) som anvender kommunikasjonsteknologi festet til levende skjell i det fri og kontinuerlig overfører data om helsetilstanden til dyrene som er utplassert i miljøet. Andre aktiviteter inkluderer utvikling av biomarkører, stoffer som kan påvises i biota, og som er indikatorer på eksponering av eksempelvis kjemikalier i miljøet.

Akvaplan-niva i Aksjon

Haneskjell (Chlamys islandica) settes i undervannsbur på ulike lokaliteter i Norge og på Svalbard. Dette inngår i et pilotprosjekt som undersøker hvor egnet         disse organismene er til kontinuerlig miljøovervåkning.Endringer i åpne/lukkemønsteret til skjellet indikerer tilstanden til miljøet de lever i. <span>Image: Lionel Camus</span>
Dette multibeam kartet viser beliggenheten til pockmarks på havbunnen på den nordnorske kontinentalsokkelen. Disse pockmarks ble senere overvåket med ROV og prøver av sedimenter og marint liv ble tatt her. <span>Image: Shyam Chand</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Roger Velvin
rve@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway


Avdelingen benytter nye hydrofysiske modellverktøy for å vurdere potensielle konsekvenser av menneskelig aktiviteter på det marine miljø.

Avdelingen prøver ut nye innsamlingsteknikker for å utvikle de klassiske metodene for registreringer innen biologisk mangfold.

Avdelingen overfører og tilpasser ny teknologi til miljøovervåking under utfordrende forhold i Arktis.