Overvåking og vern av biologisk mangfold

Maritime aktiviteter og kystnære bosetninger i Arktis påvirker det biologiske mangfoldet i havet. Akvaplan-niva har en rekke fagfolk med spesialkompetanse og lang erfaring både fra marine og kystnære habitater. Dette har gjort oss til en hovedleverandør av tjenester innen kartlegging og overvåking av marint biologisk mangfold i nordområdene.

Vi arbeider i samarbeid med aktuelle direktorater og sektormyndigheter for å forbedre forskrifter, veiledere og vernestrategier for å beskytte det marine biologiske mangfoldet. 

Overvåking av biologisk mangfold

Dokumentasjon av effekter på biologisk mangfold inngår ofte som krav i mange av utslippstillatelsene fra miljøforvaltningen. Kyst- og ferskvannsavdelingen gjennomfører de nødvendige kartlegginger både i ferskvann og marint i henhold til påleggene fra forvaltningen. Her inngår kartlegging av sårbare habitater og nøkkelarter, samt vurderinger av mulige forandringer tiltaket eventuelt vil føre til. All kartlegging gjennomføres i henhold til de nasjonale veiledere som er presentert i håndbok 19 med senere revisjoner. Undersøkelsene inkluderer også en katalogisering av introduserte- og truede arter (rødliste arter).

Nasjonal kartlegging av biologisk mangfold

FN konvensjonen for “Biological Diversity” (1992) ble vedtatt for å beskytte planetens biologiske mangfold. Prinsippene i konvensjonen ble båret videre av regjeringen i framleggene om bærekraftig utvikling (1996-1997) og biologisk mangfold (2000-2001), og er implementert i et nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Akvaplan-niva bidrar i dette programmet ved kartlegging av de prioriterte habitatene tareskog, ålegressenger og litorale bløtbunnsområder i nordområdene. 

Nasjonale forskrifter, veiledere og strategier for bevaring

Med vår brede erfaring fra miljøovervåkninger assisterer Akvaplan-niva myndigheter og forvaltning med å utvikle veiledere og forskrifter for overvåking av biologisk mangfold i ferskvann- og marine økosystemer. Akvaplan-niva bidrar også i utviklingen av nye verktøy for vurderinger, vernestrategier og harmonisering av prosedyrer i forbindelse med internasjonal kystsoneplanlegging med hensyn til biologisk mangfold.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

Kartlegging av marine naturtyper i Balsfjord, Troms. Bløtbunnsområde i tidevannssonen med Zostera marina (ålegras) <span>Image: Rune Palerud                </span>
Innsamling av blåskjell frå Tromsø havn. Skjellene ble analysert for nivåer av miljøgifter og brukt til å utrede miljøstatusen i havna. <span>Image: Guttorm Christensen</span>
Akvaplan-niva og Norsk Institutt for Vannforskning undersøkte biodiversiteten i tareskogen langs kysten av Nord-Norge, et viktig leveområde for mange organismer.Strandlinjen som vises her er hjem for noen få algearter som klarer å overleve i de strenge miljøforholdene. Området domineres av ulike arter av makroalgen Laminaria <span>Image: Barbara Vögele</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Guttorm Christensen
gnc@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

National monitoring of marine biodiversity in the marine waters and the Arctic.

Oug, E. and Naustvoll, L.J. (editors) (2008)

66 p. Prepared for DN 2008-2.


Akvaplan-nivas bidrag av data til det nasjonale programmet for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold er vist i:
http://www.kart.fiskeridir.no
http://www.naturbase.no

The Arctic Seas Biodiversity Project: http://www.arcticbiodiversity.com