•  
  • Anadrom fisk, som ishavsrøye, er klekket i ferskvann men lever mesteparten av livet i sjøen, for så å returnere til ferskvann for gyting. Ved bruk av akustiske sendere utforsker Akvaplan-niva utforsker nye trekk ved røyas livshistorie sammen med andre forskere i Framsenteret. Image av Guttorm Christensen
  •  

Kyst og ferskvann

Vi utfører konsekvensutredninger for å vurdere effekten av ulike kildepåvirkninger på vannkvalitet, biodiversitet, habitatstatus og økosystemene generelt. Miljøklassifisering av vannforekomster, samt vurdering av biologisk mangfold og habitatstatus gjennomføres i henhold til Vannforskriften (EUs vanndirektiv) og våre andre nasjonale retningslinjer.

Avdelingen gir råd i alle miljørelaterte temaer innen kyst- og ferskvann. Vårt geografiske kjerneområde er Nord-Norge og Nordvest Russland. Her designer og utfører vi miljøundersøkelser for private og offentlige virksomheter i forbindelse med utbygginger og alle typer utslipp til vannforekomstene. Vi utfører konsekvensutredninger for å vurdere effekten av ulike kildepåvirkninger på vannkvalitet, biodiversitet, habitatstatus og økosystemene generelt. Miljøklassifisering av vannforekomster, samt vurdering av biologisk mangfold og habitatstatus gjennomføres i henhold til Vannforskriften (EUs vanndirektiv) og våre andre nasjonale retningslinjer. Hydrofysiske modelleringer utgjør en viktig del av våre tjenester innen utslippsplanlegging, beregning av resipientkapasitet, optimal plassering av oppdrettsanlegg, samt i vei- og brobyggingsprosjekter.

Utslippsovervåkning og konsekvensutredninger
Vi utfører miljøovervåkninger etter akkrediterte metoder i ferskvann, i fjæra (litoralsonen) og sublitoral kystsone. Herunder også vurderinger av de miljømessige konsekvensene av utslipp og utbyggingstiltak. Avdelingen har erfaring med alle typer utslipp, inkludert organisk materiale, næringssalter, patogener, metaller, miljøgifter og olje.
Overvåking og vern av biologisk mangfold
Vi er spesialiserte innen overvåkning av biologisk mangfold. Dette inkluderer undersøkelser av ulike typer habitat, registrering av fremmede arter, ferskvannsfisk, bunnlevende evertebrater og zooplankton. Våre fagfolk assisterer virksomheter slik at aktivitetene imøtekommer krav og reguleringer for bevaring av naturlig biologisk mangfold.

Miljøforvaltning
Vi hjelper ulike virksomheter med å imøtekomme krav og pålegg fra lokal og nasjonal miljøforvaltning og EUs vanndirektiv. Ved hjelp av modellverktøy kan vi gi råd ved utslippsplanlegging og håndtering av avfallsvann, fiskeoppdrett og andre aktiviteter som genererer utslipp til vannforekomstene.
K&F teknologi og innovasjon
Vi holder oss oppdaterte på den siste utviklingen innen innsamlingsmetodikk, analyseverktøy og modellverktøy, og kan tilby fleksible løsninger for å imøtekomme kundens spesielle behov. Det betyr at vi kan tilpasse nye metoder og instrumenter til de konkrete miljøoppdragene.