Fysisk oseanografi

Fysisk oseanografi, dvs. studiet av havstrømmer og de fysiske egenskapene til sjøvann, er en integrert del av marin forskning. I samarbeid med Norsk institutt for Vannforskning (NIVA), gjennomfører våre fysiske oseanografer ulike numeriske modelleringer. De benytter også nye miljødata til å forbedre modellverktøyene.

Våre modelleringsverktøy inkluderer fleksible hydrodynamisk numeriske modeller som Regional Ocean Modeling System (ROMS) og Generalized Environmental Modeling System for Surface Waters (GEMSS). Gruppen arbeider også med en rekke mindre modeller som passer for spesielle situasjoner som for eksempel studier av overflatebølger og avrenning fra elver.

Utvikling av småskala modeller rettet mot utvalgte områder

Vårt hovedfokus er rettet mot Nord-Atlanteren og Arktis. Oceanografigruppen spesialiserer seg på utvikling av fleksible, høyoppløselige modeller som er designet for ulike applikasjoner i gitte områder. Vi gjennomfører også feltstudier (strømbilder, hydrografi) for å innhente stedsspesifikke, oppdaterte data som kan benyttes i modellutvikling og validering.

Koblinger mellom havfysikk og økosystemdynamikk

Fordelingen av marine organismer på lavere trofisk nivå, slik som plante-og dyre-plankton, er i stor grad bestemt av vannmassenes egenskaper, som temperatur, saltholdighet og næringsstoffer, og av havsirkulasjon. Vår forskning fokuserer også på utvikling og bruk av modeller for å simulere fysisk-biologisk kopling i arktiske marine økosystemer.

Simulere spredning av forurensning og sykdom i kystnære områder

Menneskelige aktiviteter, slik som forurensende utslipp eller spredning av sykdommer fra akvakultur aktiviteter, er i stor grad begrenset til kystnære havområder. Disse områdene karakteriseres av kompleks bunntopografi og variable miljøforhold (temperatur, salinitet osv.). Oseanografigruppen arbeider med å utvikle høyoppløselige, fleksible modeller som kan simulere finskala hav-dynamikk i fjorder og langs kysten. Gruppen arbeider også med å utvikle en rekke numeriske modeller som skal benyttes til å undersøke menneskelig påvirkning i kystnære farvann. Forhold som skal vurderes er vannkvaliteten i fjorder og kystområder, følsomhet for ulike utslipp, inkludert kjemisk forurensing, kloakk og vannbårne patogener.

Akvaplan-niva i Aksjon

Årlig akkumulering av organisk karbon (g/m2) på sjøbunnen fra utslipp som stammer fra et landbasert fiskeklekkeri i Grytåga i Vefsn kommune. Utslippet føres ut gjennom 4 rør og posisjonene til rørene er illustrert med sorte sirkler med hvite kanter. Simuleringene er utført med BENOSS-modellen. Dybdekonturer indikeres med en ekvidistanse på 10 m. <span>Image: Frank Gaardsted</span>
Maksimum strømhastighet (cm/s) i et område vest for Nordkapp i Nord-Norge. Simuleringene er i 2D og modellens oppløsning er på 100 m. Inngangsdata er tidevann fra AOTIM og 10m/s vind fra vest. Simuleringene utføres med ROMS-modellen. <span>Image: Øyvind Levkin</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Ole Anders Nøst
oan@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Measuring Copepod Abundance in Deep Water Winter Habitats in the NE Norwegian Sea: Intercomparison of results from Laser Optical Plankton Counter and Multinet

Gaardsted, F., Tande, K.S. and Basedow, S.L. (2010)

Fisheries Oceanography, 19: 480-492.