Petroleum & miljø

Petroleumsindustrien har i den senere tid økt sine aktiviteter i nordområdene og det foreligger planer for utbygging av nyoppdagende felt i nord, samt videre leteaktiviteter. Det er viktig at det arktiske miljøet beskyttes når industrielle aktiviteter igangsettes. Kunnskap om de arktiske økosystemene må legges til grunn for beslutningsprosesser.

Akvaplan-nivas Petroleum & miljø gruppe gjennomfører både basisforskning og anvendt forskning som skal gi svar på hvilke biologisk effekter ulike utslipp (operasjonelle og uhellsbetingede) fra petroleumsindustrien har på marin fauna. Vi integrerer vår omfattende kompetanse på arktisk biologi og økologi med klassiske og nye økotoksikologiske metoder for å studere kortsiktige og langsiktige konsekvenser av industriell aktivitet. Vårt forskere jobber hovedsakelig i norsk og russisk sone, men samarbeider nært med forskere fra andre arktiske nasjoner.

Arktisk fauna

Livet i Arktis er tilpasset de spesielle miljøforholdene som råder der. Temperaturene er lave, og det er store sesongmessige svingninger i lystilgang, næringstilgang og isdekke. Et sentralt spørsmål for Petroleum & miljø gruppen er hvordan de arktiske artenes tilpasninger til miljøforholdene i Arktis påvirker deres responser på utslipp fra petroleumsindustrien. Gruppen utfører eksperimentelle studier under arktiske forhold. I eksperimentene eksponeres arktiske dyr for petroleum forbindelser, produsert vann, fersk eller forvitret råolje eller dispergeringsmidler. Eksperimentene er designet både for å undersøke akutte responser og effekter av kroniske eksponeringer. Ulike endepunkter for effekter, som for eksempel dødelighet, adferdsendringer, enzymaktivitet, energistatus, klekkesuksess, histologiske endringer mm, studeres. Resultatene fra eksperimentene benyttes bl.a. i risikovurderinger, til design av beredskap, samt til å utvikle indikatorer for effekter som kan benyttes i rutinemessig overvåking i arktiske områder.

Beredskap for arktiske områder

Selskaper som opererer i nordområdene står overfor spesielle utfordringer ved utvikling av beredskapsplaner for tiltak som skal iverksettes dersom uhell skjer. Disse planene krever kunnskap som kan benyttes til å forutsi hvilke skader som kan oppstå og hvor alvorlig ulike uhellsutslipp kan være. Det er også viktig å kunne forutsi hvilke konsekvenser eventuelle uhellsbegrensende tiltak kan ha. Petroleum & miljø gruppen identifiserer potensielle risikofaktorer og utfører eksperimentelle studier for å vurdere hvilke skader som kan oppstå som følge av uhellsutslipp. Eksperimentene gjennomføres på enkelt-arter eller mesocosm. Gruppen benytter i tillegg modellering for å vurdere virkninger på hele økosystemet.

Bedre risikovurdering og overvåkingsmetoder

Ulike risikovurderingsverktøy benyttes av petroleumsindustrien for å vurdere hvilke konsekvenser ulike aktiviteter tilknyttet petroleumsvirksomheten kan ha. Petroleum & miljø gruppen gjennomfører forskning som har som mål og tilpasse og forbedre risikovurderingsmetodikk som brukes i andre deler av verden til industrielle operasjoner under arktiske forhold. Effekter av petroleums-komponenter på arktisk biota er et sentralt fokus i denne forskningen. Gruppen arbeider også med å forbedre dagens metoder for miljøovervåking, herunder arbeides det med å benytte skjell som sanntids sensorer for miljømessige stressfaktorer (elektronisk, online overvåking).

Akvaplan-niva i Aksjon

En ensom polartorsk svømmer gjennom en isråk.  Sekunder senere fanges den av en passerende måke. Polartorsk evalueres som en mulig indikatorart for biologiske effekter av menneskelig aktivitet. <span>Image: Jasmine Narghang</span>
Et forstørret bilde av en amfipode som lever langs iskanten i Barentshavet. <span>Image: Gro Harlaug Olsen</span>
Ved Akvaplan-nivas Barents Økotokslab blir haneskjell gjort klare til bruk i et eksperiment for å måle biologisk respons ved et simulert oljesøl. <span>Image: Marianne Frantzen</span>
Axinella infundibuliformis - en kaldtvannssvamp som lever på dypt vann langs kysten av Nord-Norge. Svampers vekst og utvikling studeres for å kunne vurdere de mulige konsekvensene av petroleumsaktivitet i disse områdene. <span>Image: Bjørn Gulliksen</span>
Loading...Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Lionel Camus
lca@akvaplan.niva.no

Relatert lesing

Biomarker responses in polar cod (Boreogadus saida) exposed to dietary crude oil.

Nahrgang, J., Camus, L., Gonzalez, P., Jönsson, M., Christiansen, J.S., Hop, H. (2010)

Aquatic Toxicology 96:77-83.

Arctic versus temperate: comparison of risk assessment metrics for 2-methyl-naphthalene.

Olsen, G.H., M.G.D. Smit, J. Carroll, I. Jæger, T. Smith & L. Camus (2011)

Marine Environmental Research, 72(4), 179-187.