Økotoksikologi

De siste 30 årene har forskerne oppdaget en rekke miljøgifter i arktiske områder, herunder plantevernmidler fra landbruket, kjemikalier og tungmetaller fra industri, og radioaktivitet.

Ettersom mange miljøgifter oppkonsentreres gjennom næringskjedene finnes de høyeste konsentrasjoner ofte i de såkalte topp-predatorene. Konsentrasjonen av enkelte organiske miljøgifter er høy nok til at dyrenes helse påvirkes. Vår forskningsgruppe undersøker flere aspekter relatert til akvatisk forurensning og økotoksikologi. Forskningsfeltene omfatter bl.a. kildesporing, opptak og transport i næringskjeder (mekanismer for bioakkumulering og biomagnifisering) og effekter på arktiske dyr og mennesker. Våre forskningsresultater benyttes i nasjonale og internasjonale overvåkingsprogrammer (for eksempel Arktisk Råds Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP)), i arbeidet med forvaltningsplaner, samt inn mot internasjonale konvensjoner som har som mål og redusere forurensning (for eksempel Stockholm-konvensjonen).

Kildesporing

Miljøgifter transporteres til Arktis med luft- og havstrømmer (langtransport). I tillegg finnes en del lokale kilder som bidrar til forurensningen i enkelte områder. Kildeidentifikasjon er viktig for å vurdere hvem som er ansvarlig for forurensningen og for å kunne iverksette forebyggende og miljøforbedrende tiltak. Våre forskere undersøker hvordan miljøgifter transporteres til arktiske økosystemer, hvordan de tas opp i dyr og hvilke effekter miljøgiftene har på ulike molekylære og fysiologiske prosesser. Forskere fra Akvaplan-niva var de første til å oppdage hvordan sjøfugl som henter sin næring fra det marine miljø kan overføre miljøgifter til innsjøer via guano. Miljøgifter som frigjøres fra guano tas opp i næringskjeden i innsjøen og fører til svært høye nivåer i fisk, som er systemets topp-predator.

Klimaendringer påvirker forurensningsdynamikk

Klimaendringer kan fører til endringer i transport, opptak og effekter av miljøgifter i de kommende år. Dagens kunnskap omkring naturlige sesongmessige og mellomårs variasjoner i miljøgifts-dynamikk er imidlertid mangelfull. Dokumentasjon av naturlige variasjoner er grunnlaget for forståelse av eventuelle fremtidige endringer, og våre forskere gjennomfører derfor studier av miljøgifter i marine næringskjeder i ulike årstider, i områder med ulike vannmasser og med ulikt isdekke. Resultatene fra disse undersøkelsene benyttes til å utvikle næringskjedemodeller som kan predikere hvordan miljøgifts-nivåer i dyr i ulike ledd av næringskjeden vil påvirkes av ulike klimatiske prosesser. Denne forskningen er viktig for å kunne utvikle velfundamenterte forvaltningsstrategier.

Effekter på arktiske dyr og human helse

Akvaplan-niva studerer hvordan ulike forurensningskomponenter påvirker dyrs og menneskers helse. Vi utfører felt- og laboratoriestudier kombinert med økotoksikologisk modellering for å studere sammenhenger mellom miljøgiftseksponering og ulike effekter på dyr, herunder alt fra dødelighet til subletale effekter som for eksempel atferdsvansker og utviklingsmessige uregelmessigheter. Ved Barents Økotokslab kan vi gjennomføre flere ulike typer eksperimenter. Laboratoriet åpner for fleksible løsninger slik at ulike problemstillinger kan studeres. Laboratoriet er godkjent som forsøksdyrenhet av det norske Forsøksdyrutvalget. Sammen med spesialister innen helse og epidemiologi undersøker vi også hvordan miljøgifter i miljøet påvirker human helse.

Akvaplan-niva i Aksjon

Disseksjon av en røye fra Ellasjøen på Bjørnøya (74 grader N). Undersøkelsene av røye inngikk i et prosjekt hvor målsetningen var å kartlegge kilder til persistente organiske miljøgifter i arktiske innsjøer. <span>Image: Guttorm Christensen</span>
Det samles dyr fra havbunnen i fjordene rundt Svalbard (80 grader N). Dyrene sorteres til art, og hver art analyseres i laboratoriet for å bestemme nivået av miljøgifter i dem. <span>Image: Guttorm Christensen</span>
Prøvetaking av atlantisk torsk med bunntrål i nærheten av Tromsø. Fisken ble brukt til å bestemme bakgrunnsnivåer av persistente organiske miljøgifter og oljekomponenter, samt utvalgte biomarkører. <span>Image: Jasmine Narghang</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Anita Evenset
ane@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Volatile Siloxanes in the European Arctic: Assessment of Sources and Spatial Distribution.

Warner, N.A., Evenset, A., Christensen, G., Gabrielsen, G.W., Borgå K. & Leknes H. (2010)

Environmental Science & Technology 44: 7705-7710.

Radioactivity in the Arctic Ocean and Arctic Shelf Seas.

(2010)

In: Radionuclides in the Environment. (Ed. D. Atwood.) Wiley. 560 pages. ISBN: 978-0-470-71434-8