Biologisk mangfold

Vår biologisk mangfold forskning fokuserer hovedsakelig på bunndyr, dvs. virvelløse dyr som lever på eller i havbunnen. Vår forskning har som mål og styrke basiskunnskap og forståelse av funksjonen til bunndyr i arktiske marine områder, samt forbedre målemetoder som baserer seg på bunnsamfunn som indikatorer for effekter av menneskeskapt påvirkning på havbunn miljøet.

Vår forskningsgruppe benytter klassiske sammfunnsanalyse metoder supplert med nyere eksperimentelle metoder og verktøy, som analyser av funksjonelle grupper, og havbunns overvåking ved bruk av stillbilder/video. Biologisk mangfold gruppen har bidratt aktivt i utvikling av nasjonale og internasjonale (EU) retningslinjer for undersøkelser av biologisk mangfold.

Observere livet på havbunnen

Bunndyr er en viktig matkilde for fisk, fugl og sjøpattedyr i Arktis. Samfunnsstrukturen i bunndyrsamfunn reflekterer miljøforholdene og følger gjenkjennelige mønstre. Et sentralt mål for biologisk mangfold gruppen er å forstå hvordan ulike miljøforhold påvirker samfunnsstruktur. Basert på flere års arbeid med bunnfauna har vi etablert en unik database som inneholder kvantitative datasett for bunndyrsamfunn fra både befolkede og avsidesliggende områder av Arktis. Disse dataene omfatter en rekke steder i Nord-Norge, Svalbard, Barentshavet, den marginale is-sonen og polarfronten og inkluderer også noe informasjon fra stasjoner i russisk farvann.

Overvåking av menneskelig påvirkning

Analyse av bunnfauna er en pålitelig metode som brukes i flere miljøovervåkings programmer for å vurdere miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet. Akvaplan-nivas biologisk mangfold gruppe benytter sin erfaring til å forbedre overvåkingsmetoder basert på indikatorarter eller samfunnsstruktur. De har også tatt i bruk ny teknologi, som undervannskameraer, sediment-profil kameraer og fjernstyrte undervannsfartøy for å effektivisere datainnsamling. Målet er at slike verktøy etter hvert skal benyttes for å vurdere effekter av klimaendringer, eutrofiering, kyst forurensning og utslipp fra petroleumsindustrien.

Forbedring av retningslinjer

Forståelse og vern av biologisk mangfold er et viktig tema for nasjonale, europeiske og internasjonale forvaltningsorganer. I over 10 år har Akvaplan-niva's Biodiversitets gruppe vært aktivt engasjert i nasjonale og europeiske forskningsprogrammer rettet mot å tallfeste det biologiske mangfoldet. Gruppen er anerkjent som en sentral leverandør av informasjon om arktisk biologisk mangfold. Informasjonen benyttes til å forbedre retningslinjer for prøvetaking, opparbeiding, tolkning, men også til å understøtte anbefalinger om tiltak. Som et resultat av vår langsiktige engasjement i politikkutvikling fungerer medlemmer i biodiversitetsgruppen nå direkte som rådgivere til kommisjonen som er ansvarlig for utviklingen av "Marine Strategy Framework Directive."

Akvaplan-niva i Aksjon

En vakker mangebørstemark (Thelepus cincinnatus) som finnes i sedimenter fra Barentshavet. <span>Image: Sabine Cochrane</span>
Russiske og norske forskere jobber side om side, og samler sedimenter fra havbunnen vest i Barentshavet. <span>Image: Chris Emblow</span>
Sortering av reker fanget med trål ved kysten av Nordatlanteren. <span>Image: Sabine Cochrane</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Sabine Cochrane
skc@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Improving benthic monitoring by combining trawl and grab surveys by combining trawl and grab surveys.

Jørgensen, L.L., P.E. Renaud, & Cochrane, S.K. (2011)

Marine Pollution Bulletin 62: 1183-1190.

Benthic food-web structure of an Arctic fjord (Kongsfjord, Svalbard)

Renaud P.E., M. Tessmann, A. Evenset & G.N. Christensen (2011)

Marine Biology Research 7:13-26.