•  
  • Sediment fra havbunnen behandles på dekket av et forskningsfartøy i en av de mange fjordene på Svalbard. Ved å hente inn sediment kan forskerne fremskaffe informasjon om bl.a. biodiversitet, nivå og historisk utvikling i nivå av miljøgifter, samt effekter av miljøgifter på sedimentlevende organismer. Image av Guttorm Christensen
  •  

Arktisk FoU

Våre medarbeidere i avdelingen Arktisk FoU arbeider med tverrfaglige vitenskapelig spørsmål for å øke kunnskapen om menneskelig påvirkning, miljøvariasjoner og klimadrevne endringer i Arktis.

Vitenskapelig kunnskap er grunnlaget for marine forvaltningsstrategier som har som mål å sikre bærekraftig bruk av begrensede ressurser. Akvaplan-niva arbeider aktivt med å oversette forskningsresultater til informasjon som er nyttig for ulike brukergrupper, som for eksempel miljøforvaltning, myndigheter og industri. Våre medarbeidere i avdelingen Arktisk FoU arbeider med tverrfaglige vitenskapelig spørsmål for å øke kunnskapen om menneskelig påvirkning, miljøvariasjoner og klimadrevne endringer i Arktis. Resultatene benyttes i ulike sammenhenger til å å opprettholde en god miljøkvalitet i Arktis. Forskere i avdelingen Arktisk FoU arbeider tett sammen med ansatte i andre avdelinger i selskapet for å sikre at våre rådgivere til en hver tid er oppdatert på den nyeste forsknings-genererte kunnskap innen våre kjerneområder.

Akvaplan-niva har et stort internasjonalt kontaktnett, og samarbeider med ledende internasjonale forskere. Vår forsknings infrastruktur omfatter akkrediterte laboratorier for sortering og identifisering av bunndyr og kjemiske analyser og et nytt spesialdesignet laboratorium for eksperimentelle studier av arktiske organismer. Moderne infrastruktur, som felt- og laboratorieutstyr, og forskningsskip, er også tilgjengelig via Norsk Institutt for Vannforskning, Fram-senteret og vårt internasjonale nettverk. Arktisk FoU utgjør om lag 1/3 av Akvaplan-niva's omsetning. Prosjektene finansieres av Norges Forskningsråd, norske departementer, private bedrifter, frivillige organisasjoner, EU's rammeprogram og bedriftsinterne investeringer.

Økotoksikologi
Vi undersøker transport, bioakkumulering og toksiske effekter av gamle og nye miljøgifter i arktiske marine og ferskvanns økosystemer.
Petroleum & miljø
Vi studerer effekter av operasjonelle og akutte utslipp fra petroleumsindustrien på arktiske marine organismer. Resultatene brukes til å forbedre metoder for overvåking, risikovurdering og oljevernberedskap.

Klima og økosystemer
Vi studerer hvordan de arktiske marine samfunn og økosystemprosesser, som benthisk-pelagisk kobling og næringskjedeinteraksjoner, påvirkes av klimavariasjoner.
Fysisk oseanografi
Vi utvikler numeriske modeller for å undersøke fin-skala fysisk oseanografiske prosesser. Modellene benyttes også til å studere spredning av biologiske og kjemiske sporstoffer i hav-og kystområdene i Nord-Europa.

Biologisk mangfold
Vi tilegner oss kunnskap om struktur og funksjon hos bunndyrsamfunn i arktiske marine områder, og studerer effekter av menneskelig aktivitet på samfunnsstruktur.