Oppfølging av rognkjeks i merd – driftsrelaterte tjenester

Bruk av rognkjeks som biologisk avluser er et viktig bidrag i kampen mot lakselus. God helse og velferd er en forutsetning for at arten skal prestere som lusespiser, og skal tiltaket fungere kreves kompetanse, forberedelse og tett oppfølging av rognkjeksen fra oppdretters side.

Akvaplan-niva driver målrettet forskning og utvikling både rettet mot produksjon av rognkjeks i landbaserte anlegg, samt mot bruk i merd. Vi har bistått flere selskaper som i dag driver kommersiell rognkjeksproduksjon og har pågående prosjekter for selskaper når det gjelder bruk av rognkjeks i merd. 

Med bakgrunn i vår erfaring og kompetanse tilbyr vi rådgivning og driftsrelaterte tjenester tilknyttet rognkjeks i sjøfasen. Eksempelvis kan vi sammen med oppdretter legge en strategi og plan for hold av rognkjeks med hensikt å holde lave lusetall. Vårt bidrag bestemmes i samtaler med oss og tilpasses selskapets behov. Vi imøteser en innledende samtale om hvordan vi kan maksimere effekten av rognkjeks som kontrolltiltak mot lakselus.

Vi kan tilby følgende tjenester:

Hva

Hvordan

Merknad

Internkontroll – IK akva

Utarbeidelse av driftsrutiner og risikovurderinger

Forberedelser til mottak av rognkjeks

I god tid før utsett møtes oppdretter og Akvaplan for en gjennomgang av transport og hva som må forberedes før mottak.

Må gjennomføres så tidlig at det er tid til å få alt utsyr på plass før rognkjeks settes ut.

Oppstartsmøte

Planlegging av utsett, vurdering av spesielle forhold, tilgang på rognkjeks, leveranser, minsteverdier for tiltak, anbefalinger tilknyttet skjul, beregning av behov for rognkjeks og fôranbefalinger. Planlegging av intervaller for notvask. Detaljplanlegging av utsett. Vurdering av vær og lysforhold

Noen få dager før leveranse

Utsett

APN er med på utsett, kvalitetskontroll ++

Fôring

Oppfølging av foringsregime og appetitt hos rognkjeks

Vurderes ved besøk på anlegg hver 4.uke

Skjul

Oppfølging på hvordan skjulene i merdene fungerer med hensyn på bruk og plassering. Vurdering av endret overflatebehov.

Vurderes ved besøk på anlegg hver 4.uke

Lus

Oppfølging av lusesituasjonen og innblandingsprosent av rognkjeks. Tall fra lusetelling sendes Akvaplan hver uke og effekten av rognkjeks vurderes ukentlig.

Vurderes ved besøk på anlegg hver 4.uke, samt ukentlig gjennomgang av lusetall

Dødelighet og helse

Dødelighetstall for rognkjeks sendes Akvaplan ukentlig. Helsesituasjonen og eventuelle tiltak vil kunne vurderes med local fiskehelsetjeneste. Effektivitet vs. størrelse på rognkjeks. Minsteverdier for påfyll eller behov for andre tiltak.

Vurderes ved besøk på anlegg hver 4.uke, samt ukentlig gjennomgang av dødelighetstall.

Renhold

Oppfølging av groe på nøtene og hvordan rognkjeksen takler spyling/rengjøring. Sesongavhengig renholds behov,

Vurderes ved besøk på anlegg hver 4.uke

Fiskevelferdskurs

Kurs som oppfyller Mattilsynets krav

Spesielt tilpasset rognkjeks

 

Akvaplan-niva i Aksjon

 <span>Image: Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva</span>
Foto: Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva

For mer informasjon

Jonny Nikolaisen
jon@akvaplan.niva.no
Tromsø