Internasjonal akvakultur

Akvaplan-nivas internasjonale stab har lang erfaring med kaldt og varmt vanns arter som oppdrettes i andre deler av verden.

Akvaplan-niva har mange gode referanser fra prosjekter i Europa, Nord-Amerika, Afrika og Asia med design av stamfiskanlegg, yngelanlegg, merdanlegg og forskningsstasjoner.

Gjennom nært samarbeid med oppdragsgivere og lokale eksperter har vi designet anlegg tilpasset lokale arter -og forutsetninger. Vi kan yte assistanse eller ledelse knyttet til alle stadier i utvikling av et prosjekt fra egnethets analyse til design, bygging, oppstart/opplæring og drift.

Etablering av nye lokaliteter

Akvaplan-niva evaluerer potensielle lokaliteter for akvakultur anlegg (sjø eller land). Disse undersøkelsene blir evaluert i samarbeid med oppdragsgiver slik at beste lokalisering blir valgt.

Forstudie

I forstudiet evaluerer vi ulike lokaliseringer for ulike arter. Inkludert i dette er en evaluering av noen økonomiske nøkkeltall som: fôr-utgifter, lønnskostnader og egg/yngel kvalitet. Arbeidet kan gjøres som et rent skrivebordsarbeid eller i kombinasjon med feltstudie.

Forprosjekt

I forprosjektet legges den optimale produksjonsstrategien. I denne fasen av prosjektet utføres en mer detaljert planlegging med tegninger, produksjonsplaner, produksjon –og investeringskostnader.

Detaljert design

I denne delen av prosjektet blir detaljerte anleggstegninger laget samt konkrete produksjonsplaner. Dette gjøres ofte i samarbeid med ingeniørselskaper og leverandørselskaper som eksempelvis leverandører av resirkuleringssystemer.

Bygging og oppstart

Akvaplan kan ta på seg ansvaret, helt eller assistere, for oppfølging mot leverandører og entreprenører. Etter endt bygging kan vi sørge for igangkjøring og opplæring av nøkkelpersonell.

Due dilligence

Akvaplan-niva utfører teknisk, økonomisk og biologisk due diligence av både land –og sjøbaserte oppdrettsanlegg.

Akvaplan-niva i Aksjon

Deltakere hører på en forelesning under en workshop for investorer holdt av Akvaplan-niva i Dagupan City på Filipinene <span>Image: Guttorm Christensen</span>
En spesialist fra Akvaplan-niva utfører en kontroll av produksjonen på et lokalt oppdrettsanlegg i Panabo City marikulturpark på Filippinene <span>Image: Rune Palerud</span>
Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Reinhold Fieler
ref@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway