Landbasert oppdrett

Akvaplan-niva tilbyr bistand i alle prosjektfaser når nye anlegg skal bygges eller eksisterende anlegg skal utvides.

Akvaplan-niva tilbyr bistand sammen med samarbeidspartnere i alle prosjektfaser når nye anlegg skal bygges eller eksisterende anlegg skal utvides.

Dette gjelder både settefiskanlegg for laks, anlegg for rognkjeks, forskningsstasjoner og andre typer landbaserte akvakulturanlegg:

  • Forundersøkelser og utarbeidelse av reguleringsplan
  • Beregning av utslipp og for utslippsledning
  • Søknad om uttak av vann til NVE, inkludert beregning av hydrologi og undersøkelse av biologisk mangfold
  • Planlegging av anlegg fra skissefase til detaljfase, om ønskelig samkjørt med leverandør av f.eks. resirkuleringsteknologi
  • Resirkulerings- og gjennomstrømningsteknologi
  • Rømmingssikring
  • Kombinasjon av kraft- og settefiskproduksjon

Forundersøkelse og utarbeidelse av reguleringsplan

Med utgangspunkt i forståelse for drift og utforming av oppdrettsanlegg og hvilke prosesser man må gå igjennom for å etablere/utvide landbaserte anlegg, gjennomfører Akvaplan-niva med samarbeidspartnere forundersøkelser som geologiske forundersøkelser, prøvefiske og lignende. Akvaplan-niva tar på seg å utarbeide komplett søknad herunder å beskrive tiltak i vassdrag, gjennomføre hydrologiske beregninger og få gjennomført biologisk mangfoldsundersøkelse. Vi har lang erfaring med søknadsprosesser og kan bistå med prosessarbeid som kommunikasjon med sektormyndigheter i forkant av søknadsinnsendelse eller ved innsigelser i etterkant. Akvaplan-niva har erfaring med samkjøring av kraft- og settefiskprosjekter mht. til å finne gode løsninger, samt gjennomføre koordinerte søknadsprosesser.

Planlegging av anlegg

Akvaplan-niva har erfarne rådgivere som sammen med samarbeidende ingeniørfirma og leverandører av resirkuleringsanlegg kan utarbeide planer på alle nivåer fra skisse- til detaljprosjekt. Vi ønsker å forene vår kunnskap med oppdragsgivers og leverandørers kunnskap for å sikre de beste totalløsningene for nye anlegg og for anleggsutvidelser.

Rømningssikring

Akvaplan-niva kan gi råd om valg av løsninger for rømmingssikring i landbaserte og sjøbaserte anlegg.

Akvaplan-niva i Aksjon

Bruken av resirkuleringsteknologi (Recirculated Aquaculture Systems - RAS) har økt betydelig de siste årene både i Norge og internasjonalt. Akvaplan-nivas konsulenter er involvert i flere prosjekter med utforming og planlegging av anlegg med RAS for ulike arter og ulike produksjonsstadier, i flere land. <span>Image: Lars Olav Sparboe</span>
Bruken av resirkuleringsteknologi (Recirculated Aquaculture Systems - RAS) har økt betydelig de siste årene både i Norge og internasjonalt. Akvaplan-nivas konsulenter er involvert i flere prosjekter med utforming og planlegging av anlegg med RAS for ulike arter og ulike produksjonsstadier, i flere land.Foto: Lars Olav Sparboe

For mer informasjon

Lars Olav Sparboe
los@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Sikring av landbaserte akvakulturanlegg mot rømming - forslag til manual.

Sparboe, L.O., Seiring, J. & Skog, S. (2010)

APN-4816.01. Kunde: Fiskeridirektoratet

Prøvefiske og bunnfaunaanalyser i Blåfjellkollvatn, Langvatn, Storelvvatn og Storelva.

Dahl-Hansen, G. & Sparboe, L. O. (2012)

APN-5588. Kunde: Salmar Nord