Design og planlegging av sjøbaserte anlegg

Akvaplan-niva bistår ved planlegging av nye merdeanlegg.

Akvaplan-niva bistår både oppdrettere og forvaltningen når det skal gis anbefalinger med hensyn til plassering, størrelse og utforming av oppdrettsanlegg. Vi bistår også ved beregninger av hvilken kapasitet en lokalitet har og størrelse på utslipp til havet. Våre forundersøkelser brukes til å dimensjonere fortøyninger og anlegg.

Modelleringsverktøy blir i utstrakt grad benyttet til slike vurderinger. På bakgrunn av resultatene fra simuleringene kan tiltak gjøres for å sikre bæreevne til større fjordsystem og miljøkvaliteten til oppdrettslokaliteter. Andre forhold som kan vurderes med modellverktøyene er smitterisiko mellom ulike områder og lokaliteter, slik at disse kan plasseres fordelaktig med hensyn til hav -og fjordstrømmenes generelle sirkulasjon.

Akvaplan-niva har modellverktøy som kan beregne vannutskiftning og bæreevne til terskelfjorder, spesielt med hensyn på kapasitet til fiskeproduksjon i forhold til oksygennivå i bassengvannet. Modellen FjordEnv har vært brukt til dette formål i en rekke fjorder i Norge.

Akvaplan-niva kan også kjøre modellen MOM (Modelling Ongrowing fish farm – Model system), som kan optimere oppsettingen av antall og størrelse på merdene, slik at fiskevelferd og miljøhensyn i forhold til gjeldende regler ivaretas.

Utslipp fra oppdrettsanlegg kan simuleres med modellen DEPOMOD. Modellen simulerer belastning og spredning under et anlegg som følge av nedsynking av fôrspill og fekalier. Med DEPOMOD beregner vi blant annet AZE (Allowable Zone of Effect) som man bruker i ASC sertifiseringen.

Tilsvarende modelleringer for matfiskanlegg med utslipp fra rør, utfører vi med modellen BENOSS.

Akvaplan-niva har en rekke sirkulasjonsmodeller å velge mellom, som gir muligheten for å lage strømkart og simulere spredning av partikler i vannet på mindre (modellene RMA2 og RMA4) og større geografisk skala (modellen ROMS eller FVCOM). Typiske bruksområder her er forvaltning med hensyn på strømkart og smitterisiko mellom matfiskanlegg , samt spredning av partikler i vannet generelt. Akvaplan-niva har laget strømmodeller for hele Troms og Finnmarkskysten ved hjelp av disse modellene.

Akvaplan-niva i Aksjon

Våre spesialister  designer akvakulturanlegg både for kommersiell bruk og til forskningsformål. Her ses et design av fisketanker i et forskningsanlegg for laks. <span>Image: Akvaplan-niva</span>
Våre spesialister designer akvakulturanlegg både for kommersiell bruk og til forskningsformål. Her ses et design av fisketanker i et forskningsanlegg for laks.Foto: Akvaplan-niva

For mer informasjon

Reinhold Fieler
ref@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Relatert lesing

Feasibility study for establishing marine fish hatchery and fish farm plant in the arabian gulf.

Akvaplan-niva and MacAllister Elliott & Partners Ltd. (2011)

Client: Kuwait Institute for Scientific Research

Utarbeidelse av reguleringsplan og søknad om uttak av vann fra Storelvvassdraget, Senja.

Akvaplan-niva, Acona Technopole og Norconsult (2011)

Kunde: Salmar Nord