Miljøovervåkning og modellering

Akvaplan-niva bistår med miljøovervåkning, og modellering av havstrømmer og spredning av utslipp.

Akvaplan-niva bistår med miljøovervåkning i henhold til gjeldende forskrifter og standarder, samt med råd om bærekraftig drift av lokaliteter i større regioner. En bærekraftig produksjon forutsetter en god overvåking og oppfølging av miljøet under og rundt oppdrettsanlegg. Resultatene fra overvåkingen er viktig for optimalisering av produksjon i forhold til miljøets bæreevne.

Akvaplan-niva er akkreditert for prøvetaking på marin hard- og bløtbunn, og har et akkreditert laboratorium for opparbeiding av prøver.

Våre tjenester innebærer blant annet:

  • forundersøkelser i forbindelse med etablering
  • miljøovervåking i henhold til NS 9410: Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
  • modellering av vannsirkulasjon og partikkelspredning
  • konsekvensutredning

Forundersøkelse, hydrografiske profiler og strømmålinger

Ved etablering av nye eller utvidelse av eksisterende lokaliteter kreves det miljøundersøkelse i form av en forundersøkelse (B- og C-undersøkelse), registrering av hydrografiske parametere (vannstrøm, saltholdighet, oksygenmetning og temperatur) og strømmålinger. Akvaplan-niva kan bistå med undersøkelser og har en stor instrumentpark med sonder og strømmålere for utleie.

Miljøovervåking i henhold til NS 9410: B- og C-undersøkelser

Fiskeoppdrett i åpne merdanlegg i havet er pålagt å gjennomføre miljøovervåking i henhold til Norsk standard NS 9410 (B- og C-undersøkelser). Vi utfører B-undersøkelser som er en enkel trendovervåkning som skal gi en beskrivelse av den lokale miljøresponsen under og i umiddelbar nærhet av lokaliteten (nærsonen). Akvaplan-niva er også akkreditert for C-undersøkelser som er en mer omfattende undersøkelse. Den gir et bilde av tilstanden nær anlegget og et stykke ut i resipienten (nær- og fjernsone). C-undersøkelser krever en omfattende biologisk analyse som vi gjør i våre egne laboratorier og som har stor kapasitet.

Konsekvensutredning

Akvaplan-niva gjennomfører konsekvensutredninger i marint- og ferskvannsmiljø for lokaliteter hvor det planlegges høy produksjon. Våre konsekvensutredninger har fokus på miljøpåvirkning og miljørisiko. Dersom andre fagmiljøer skal trekkes inni utredningen har vi et stort nettverk av samarbeidspartnere, og kan samordne deres aktiviteter (sjøpattedyr, fugler, planter osv.) med våre.

Akkreditert klassifisering av marint miljø gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende veilederen som utgis av Direktoratsgruppen for gjennomføringen av vanndirektivet.

 

Akvaplan-niva i Aksjon

Akvaplan-niva gir råd om bærekraftig drift av akvakultur til oppdrettere verden over. Bildet viser en oppdretter som mater melkefisk i Bolinao på Filippinene. <span>Image: Guttorm Christensen</span>
Det pågår forskning på bruk av rognkjeks som et naturlig alternativ til kjemisk fjerning av lakselus på oppdrettslaks. Rognkjeksen spiser lusa utan å skade laksen. <span>Image: Lars Olav Sparboe</span>
Juvenile rognkjeks ales opp for senere å brukes i laksemærer. Her utføres vedlikehold av oppveksttanker for rognkjeks av en tekninsk ekspert fra Akvaplan-niva <span>Image: Lars Olav Sparboe</span>
Loading...Loading...Loading...
Image of

For mer informasjon

Steinar Dalheim Eriksen
sde@akvaplan.niva.no
Tromsø

Relatert lesing

Discharge modelling from hatcheries in Grytåfjorden.

Akvaplan-niva. (2009)

Client: Fjord Forsøksstasjon

Mitigating impact from aquaculture in the Philippines (PHILMINAQ).

Akvaplan-niva (2006)