•  
  • Oppdrettslaks fra norske fjorder finnes på matbordet i store deler av verden. Akvaplan-niva har gjennomført miljøundersøkelser på over 2000 lokaliteter langs kysten. Image av Lars Olav Sparboe
  •  

Akvakultur

Akvaplan-niva ønsker med sin spisskompetanse å bidra til at oppdrettsnæringen er både lønnsom og drives bærekraftig. Vi er akkreditert for tekniske inspeksjoner og miljøovervåking i Norge. Vi har lang erfaring og tette koblinger mellom rådgivning og forskning. Derfor sitter våre eksperter til enhver tid inne med den best oppdaterte kunnskapen.

Akvakultur tjenester

Våre spesialister gir råd og tjenester for investorer eller anleggs operatører på alle aspekter av akvakulturvirksomheten, fra oppstart til langsiktig forvaltning. Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan for tekniske inspeksjoner og miljøovervåking i Norge.

Tekniske inspeksjoner
Akvaplan-niva as er et akkreditert inspeksjonsorgan for flytende akvakulturinstallasjoner i henhold til NS 9415:2009 og NS-EN 45004.
Miljøovervåkning og modellering
Akvaplan-niva as kan bistå med miljøovervåkningsprogrammer i henhold til gjeldende forskrifter og standarder
Design og planlegging av sjøbaserte anlegg
Akvaplan-niva kan bistå oppdrettere og forvaltning i anbefalinger av plassering av, størrelse og utforming av oppdrettslokaliteter og utslipp i havet.
Landbasert oppdrett
Akvaplan-niva kan sammen med samarbeidspartnere tilby bistand i alle prosjektfaser når nye anlegg skal bygges eller eksisterende anlegg skal utvides.
Internasjonal akvakultur
Akvaplan-niva har lang erfaring med design av stamfiskanlegg, yngelanlegg, merdanlegg og forskningsstasjoner fra arbeid i Europa, nord Amerika, Afrika og Asia.
Oppfølging av rognkjeks i merd – driftsrelaterte tjenester
Akvaplan-niva driver målrettet forskning og utvikling både rettet mot produksjon av rognkjeks i landbaserte anlegg, samt mot bruk i merd.

Akvakultur forskning & utvikling

Vi utfører forskning og utvikling for både private bedrifter og forskningsinstitusjoner, med fokus på utvikling av nye eller forbedrede akvakultur konsepter og teknologier for miljømessig bærekraftig kommersiell produksjon.

 

Utviklingsbiologi
Vi forsker for å utvide vår forståelsen av utviklingsbiologi og vekstfysiologi hos en rekke oppdrettsarter.
Miljøfaktorer
Vi undersøker sammenhenger mellom miljøfaktorer, inkludert temperatur, saltholdighet og daglengde, og hvordan disse styrer vekst og modning hos fisk.
Forbedrede produksjonsregimer
Vi sammenligner resultatene oppnådd under kontrollerte laboratorieforsøk med observerte resultater under full skala produksjon for å levere kunnskap av praktisk relevans for havbruksoperatører for å forbedre produksjonsprotokoller.
Nye oppdrettsmetoder
Vi utvikler og tester ny teknologi for akvakultur herunder grunne lengdestrømsrenner, resirkuleringsanlegg og aquaponics.