Norsk Institutt for Vannforskning

Akvaplan-niva er et medlem av NIVA gruppen.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges ledende tverrfaglige forskningsinstitutt på bruk og beskyttelse av vannmasser og vannkvalitet, både ferskvann og saltvann. Siden grunnleggingen i 1958, har NIVA hatt som mål å tjene myndigheter, den private sektoren og allmennheten - både nasjonalt og internasjonalt - mot det felles mål å forbedre vannmiljøet gjennom bedre forvaltning av vann. NIVA er en del av CIENS; et strategisk forskningssamarbeid mellom flere uavhengige forskningsinstitusjoner og Universitetet i Oslo.

Akvaplan-niva er NIVA-gruppens forlengede arm i nord og består av fem kontorer og fem selskaper i Norge og i utlandet. NIVA-gruppen har tilsammen en gruppe på 240 spesialister innen vannspørsmål, med over 120 fagfolk med doktorgradskvalifikasjoner. NIVA vedlikeholder omfattende FoU fasiliteter inkludert akkrediterte kjemiske laboratorier, økotoksikologiske laboratorier og forskningsstasjoner.

For mer informasjon kan du gå til: http://www.niva.no/ eller kontakt Akvaplan-niva, assisterende direktør, Anton Giæver.Noen av aktivitetene som Akvaplan-niva og NIVA for øyeblikket samarbeider på:

 • Metaller og vannkvalitet i innsjøer i russisk-norsk grenseområde (Utenriksdepartementet)
 • Kvikksølv og helse i Arktisk (Norges forskningsråd)
 • Overvåkningsprosjekter knyttet til EUs rammedirektiv for vann (kommuner)
 • Effekter av produsert vann på arktiske og tempererte arter (Statoil)
 • Overvåking av biologisk mangfold og utvikling av retningslinjer og forskrifter om biologisk mangfold (Miljøverndepartementet)

 

Nordområdesenteret for Klima- og Miljøforskning

Akvaplan-niva er engasjert i å delta i tverrfaglig forskning for å møte de store utfordringene som oppstår på grunn av klimaendringer i nordområdene og Arktis.

Nordområdesenteret for klima- og miljøforskning (Framsenteret) ble etablert i Tromsø i 2010. Senteret er vert for nitten institusjoner med spesiell forskningsinteresse og kompetanse på det arktiske området. Senterinstitusjonene samarbeider for å opprettholde Norges fremtredende status i håndteringen av miljø og naturressurser.

Framsenteret er en videreføring av Polarmiljøsenteret; Norges fremste senter for kompetanse i Barents området fra 1998 til 2010. NIVA/Akvaplan-niva var med på å grunnlegge Polarmiljøsenteret og er et av hoved instituttene i Framsenteret. Forskere fra Akvaplan-niva er involvert i alle senterets forskningsprogrammer, kalt Flaggskip, og er nestleder i to av de fem programmene. Akvaplan-niva bidrar til senterets utdanningsprogram og formidling av forskningsaktiviteter til nytte for miljøledelsesorganer, næringslivet og allmennheten.

Flaggskipene i Framsenteret:

 • Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk
  • Salve Dahle
  • Michael Carroll
 • Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord
  • Paul Renaud (flagship co‐leader)
 • Havet forsuring og økosystemer nordlige farvann
  • Claudia Halsband
 • Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk
  • Guttorm Christiansen
 • Miljøgifter – effekter på økosystem og helse (nestleder)
  • Anita Evenset

For tilleggsinformasjon om Framsenteret kan du gå til: http://www.framsenteret.no

For tilleggsinformasjon om Akvaplan-nivas aktiviteter innen Framsenteret kontakt: Anita Evenset

The High North Research Centre for Climate and the Environment (FRAM)

Utvalgte forskningsprosjekter ved Framsenteret som vi deltar i:

 • Skjell som klima- og økosystem målere under Holocene
 • Bentisk biodiversitet og økosystem på Svalbard
 • Virkninger av havforsuring og oppvarming på reproduksjon av torsk
 • Arctic Tipping Points:
 • Virkning av forsuring og økt temperatur på tidlige stadier hos bentiske organismer
 • Klimavariasjoner og forurensning i Pasvik grenseområde – effekter på økosystem
 • Forurensning i polar områder
 • Effekter av petroleumsproduksjon og skipstrafikk på arktisk marine økosystemer

 

ARCTOS Internasjonalt Forsknings Nettverk

Akvaplan-niva forstår at miljømessige utfordringene løses gjennom integrerte prestasjoner av mange personer med ulike ferdigheter og erfaring.

ARCTOS internasjonal forskning nettverk ble etablert i 2002 av forskere fra 5 nordlige norske institutter med interesse i tverrfaglig forskningssamarbeid på arktiske marin økologi og biogeokjemi i et pan-Arktis perspektiv. I dag består ARCTOS av 41 ledende internasjonale institusjoner, hovedsakelig fra Russland, Nord-Amerika og den europeiske unionen. ARCTOS-sekretariat ligger på Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø, og har tillegg administrative aktiviteter lokalisert på Universitetet på Svalbard, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet. Tilknyttet til nettverket er nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, en PhD-skole og et ungt vitenskapelig forum (YSF).

Akvaplan-niva var med på å danne ARCTOS nettverket. Flere forskere fra Akvaplan-niva er aktive medlemmer av nettverket, deltar i eller leder en rekke forskningsprosjekter for ARCTOS nettverket. I tillegg er Akvaplan-niva medlem i ARCTOS råd og den vitenskapelige styringskomitéen.

For mer informasjon kan du gå til: http://www.arctosresearch.NET

For tilleggsinformasjon om Akvaplan-nivas aktiviteter innen ARCTOS kontakt: assisterende direktør, JoLynn Carroll

ARCTOS International Research Network


Eksempler på ARCTOS forskningsprosjekter som vi deltar i:

 • Arctic Tipping Points (EU 7. Rammeprogram)
 • SAARP, Statoils-ARCTOS Arktiske forskningsprogram (Statoil)
 • Circumpolar Flaw Lead (Canadisk internasjonalt Polarår prosjekt)
 • CABANERA, Karbonflux og feedback fra økosystemer I nordlige Barentshavet i en æra av klimaendringer
 • On Thin Ice? Klimatiske påvirkninger på energiflyten og den tropiske strukturen i arktisk marine økosystem (Nordisk Råd)

 

Russisk Samarbeid

Norge deler sine nordlige grenseregioner med Russland, og selskapet har vært aktiv i Russland siden slutten av 1980. I dag er Akvaplan-niva anerkjent for vår varige og positive påvirkning på samarbeidet i Nordvest-Russland. Som et resultat av vårt omfattende samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og myndigheter over hele Russland, har medlemmer av vår stab jobbet sammen med russiske kolleger over norsk og russisk sektor av Barentshavet, så vel som de viktigste land- og havområdene av Nordvest Russland. Inkludert er øyene på Svalbard, Frans Josefs Land og Novaja Zemlja, i tillegg til elvene Petsjora, Ob og Jenisei, området for Komis oljeutslipp i 1994 og det kjernefysisk-industrielle komplekset av Kola-Bay.

Akvaplan-niva har også bred erfaring med forretningsvirksomhet i denne regionen. I samarbeid med russiske kolleger er vi i stand til å tilby unike tjenester og oppnå resultater for bedrifter med interesser i Russland, spesielt i Nordvest-Russland og de russiske og norske arktiske områdene. Vi har en omfattende portefølje av utviklingsprosjekter på akvakultur og miljøspørsmål knyttet til olje- og gassutvinning. I 2006 etablerte Akvaplan-niva et datterselskap i Murmansk, Akvaplan-niva Barents Ltd.

For mer informasjon kontakt: Alexei Bambulyak.
Noen av våre partnere:

 • Flere institutter i det russiske vitenskapsakademi (Kola Science Center, Murmansk Marine biologiske Institute, Zoologiske Institute, Institutt for Oceanologya (Shirzov) og Oil and Gas Research Institute). Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO), VNIIOkeangeologia, Sevmorgeo
 • Bilaterale og multi-laterale programmer: Joint Russian-Norwegian Environmental Commission, Norwegian Research Council, Arctic Council (AMAP, AMSA), European Union Kolarctic programme, NEFCO.

 

Arctic Frontiers Årlig Konferanse

Som en av grunnleggerne, og nå fungerende som sekretariatet for Arctic Frontiers, er Akvaplan-niva med på å skape nye møteplasser for kommunikasjon blant politikere, forskere, studenter og bedriftsledere; noe som bidrar til å sikre en bærekraftig fremtid for Arktis.

Hvert år samtidig som solen returnerer til Tromsø etter 2 måneder med mørke, åpnes Arctic Frontiers konferansen med toppolitikere fra arktiske land. Arctic Frontiers er anerkjent som et møtested for å diskutere gjennomgripende problemer på politikk og forskning for det arktiske området. Konferanse-serien gir en plattform for alle interessenter for å definere prioriteringer for utvikling og forskning under mottoet Balansering av menneskers bruk og beskyttelse av økosystemet. Det ultimate målet med Arctic Frontiers er å støtte bærekraftig økonomisk og sosial vekst i nordområdene basert på vitenskapelig kunnskap, kulturell sensitivitet og samarbeid over grensene i et Pan Arktisk perspektiv.

"I dag er det atter en ny milepæl for meg, siden dette er første gang jeg tar del i Arktis Frontiers konferansen. Jeg vil gjerne gratulere arrangørene av denne årlige konferansen, som har utviklet seg til en viktig arena for forskere, beslutningstakere og representanter fra næringslivet for å diskutere aktuelle problemstillinger i Arktis."

Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre da han åpnet den 5. Arctic Frontiers konferansen i Tromsø 24. januar 2011.

For mer informasjon kan du gå til: http://www.arcticfrontiers.com eller kontakt: Arctic Frontiers konferansen sjefenOle Øvretveit.

Arctic Frontiers logo

Arctic Frontiers Conference Serien:

 • 2017: White Spaces/Blue Future
 • 2016: Industry and Environment
 • 2015: Climate and Energy
 • 2014: Humans in the Arctic
 • 2013: A changing Arctic: Geopolitics and Marine Resources
 • 2012: Energies of the High North
 • 2011: Arctic Tipping Points
 • 2010: Living in the High North
 • 2009: Age of the Arctic
 • 2008: Out of the Blue
 • 2007: The Unlimited Arctic

 

Gå til toppen