Akvaplan-niva tilbyr markedet forskning, råd og veiledning innen miljø og akvakultur.

Vår målsetting er å kombinere forskning, bransjekunnskap og erfaringer slik at vår rådgivning gir et godt grunnlag for å treffe gode beslutninger og bidrar til innovasjon, verdiskaping og trygge miljøoperasjoner for næringsliv, myndigheter og andre klienter i Norge og internasjonalt.

Våre kjerneaktiviteter er:

  • Forskning og utvikling
  • Ekspertrådgivning og beslutningsstøtte
  • Teknologi og innovasjon

Vår portefølje inkluderer en rekke miljøovervåkingstjenester, miljørisiko- og konsekvensvurderinger, beredskapsanalyser, arktisk miljøforskning, akvakultur design og ledelse, FoU på nye akvakulturarter og utfordringer innen tradisjonell merdoppdrett av laks, og en rekke akkrediterte miljø, -tekniske og analytiske tjenester.


En oversikt over Akvaplan-niva

Historie

Akvaplan AS ble grunnlagt som et privat aksjeselskap i 1984. I 1990 ble NIVA (Norsk institutt for vann forskning) hovedeier, og selskapet skiftet navn til Akvaplan-niva AS. Selskapet har etter dette samordnet mye av sin miljøforskning med NIVA.

  • Akvaplan-niva direktør 1984-2000: Reidulf Juliussen
  • Akvaplan-niva direktør 2001 – dd: Salve Dahle

Miljø

De første årene var virksomheten konsentrert om miljøstudier og miljøovervåkingsoppdrag langs kysten, og da særlig i Nord-Norge. Vanlige oppdrag var rådgivning for kommuner og industri, relatert til utslipp av kloakk og industriavfall, miljøpåvirkninger knyttet til akvakultur og utviklingen av integrerte miljøstyringsplaner for fjordsystemer og kystnære havområder. I 1989 ble Akvaplan AS tildelt sin første kontrakt for miljøovervåking av offshore-installasjoner på norsk sokkel i Nordsjøen.

Selskapet er i dag en ledende nasjonal leverandør av akkrediterte miljøovervåkningstjenester marint og i ferskvann. I tillegg leverer vi miljørisikoanalyser, konsekvensutredninger og beredskapsanalyser offshore, og en rekke andre miljøtjenester til et bredt spekter av kunder.

For å sikre leveranser av høy kvalitet til både privat og offentlig sektor utviklet selskapet en strategi der rådgivningstjenester måtte kombineres med internasjonal forskning innen selskapets sentrale fagfelt. Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, EU og industrien bidro til en betydelig økning av forskningsaktiviteten i Akvaplan-niva i 1990-årene. Akvaplan-niva har i dag et svært vellykket tverrfaglig forskningsprogram som inkluderer både grunnforskning og anvendt forskning relatert til arktiske miljøspørsmål som er utformet for å utfylle våre rådgivningstjenester. Forskningen utføres med støtte fra et stort utvalg av klienter, inkludert Norges forskningsråd, EU, ESF (European Science Foundation), Nordisk Ministerråd og private foretak.

I 1994 ble Akvaplan-niva, i samarbeid med NIVA, en av medlemmene i Polarmiljøsentret. Polarmiljøsentret var etablert av Miljøverndepartementet, og arbeidet med miljøforskning i Nordområdene og i Barentsregionen. Senterets forskningsaktivitet økte betydelig ved innflytting i eget bygg i 1997. I 2010 skiftet sentret navn til Framsentret - Nordområdesenter for klima- og miljøforskningf Framsentret har i dag 20 medlemsinstitusjoner som har en svært sentral rolle innen klima- og miljøforskning i Norge og internasjonalt (http://www.framsenteret.no/).

I 2002 var Akvaplan-niva med på å opprette det internasjonale forskningsnettverket ARCTOS (http://www.arctosresearch.net). Med engasjerte forskere fra over 40 medlemsinstitusjoner i mer enn 10 land, er ARCTOS et verdensomspennende nettverk med hovedfokus på gjennomføring av forskning for å øke forståelsen av arktiske marine økosystemer, men også med betydelig aktivitet innen opplæring, utdanning og utvikling av marin forskningsinfrastruktur. Akvaplan-niva er ansvarlig for kontakten mellom ARCTOS-nettverket og offshoreindustrien ved gjennomføring av større forskningsprosjekt for denne kundegruppen.

I 2006 lanserte Akvaplan-niva i samarbeid med gode partnere for første gang Nordområdekonferansen Arctic Frontiers (http://www.arcticfrontiers.com). I dag er dette en årlig konferanse i Tromsø som tiltrekker seg over 1000 eksperter fra vitenskap, politikk og forretningslivet. Akvaplan-niva utvikler konferanseprogrammet i samarbeid med flere partnere, og fungerer som sekretariatet for denne kombinerte politiske og vitenskapelige konferansen. Konferansen har som mål å bidra til en bærekraftig utvikling i Arktis. Dette skal skje ved at ekspertise innen forskning, premissleverandører innen næringsliv og samfunnsliv fra land i nord møtes til åpen og uavhengige dialog, og sammen bidrar i diskusjoner for utvikling av pan-arktiske politiske strategier. Arctic Frontiers har et eget Young Scientist Program for sikre at neste generasjons forskere deltar aktivt i debatten.

Målsettingen for vår miljøgruppe er å overføre resultater fra forskning og tekniske innovasjoner til praktiske og kostnadseffektive løsninger for våre klienter. Og videre – gjennom kunnskapen om klientenes problemstillinger og utfordringer, bidra til at disse utfordringene blir prioriterte forskningsoppgaver.

Akvakultur

Akvaplan-nivas første akvakultur aktiviteter fokuserte på å betjene en raskt voksende oppdrettsnæring. Næringen trengte forskningsbaserte råd knyttet til en rekke praktiske, tekniske og biologiske utfordringer. Akvaplan-niva var gjennom sine forskningsprosjekter med på utviklingen av landbaserte oppdrettsanlegg, både i Norge og i utlandet. I 1987 ble selskapet valgt til å designe et av Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for laks. I senere år har selskapet utvidet sine forskningsaktiviteter til å omfatte utfordringer knyttet til kommersiell produksjon av torsk, kveite og steinbit i Norge, og havabbor og brasmer i Middelhavslandene. Selskapet har også vært sentral i utviklingen av retningslinjer for miljøundersøkelser av oppdrettsanlegg, og har utført over 1000 miljøundersøkelser, tekniske inspeksjoner og sertifiseringsoppdrag i Norge siden 1987.

Forskning har ført til betydelige forbedringer av våre akvakulturtjenester. I 1999 ble Akvaplan koordinator for et EU prosjekt, som fokuserte på akvakulturpraksis i Middelhavet. Siden da har vår portefølje av EU -og nasjonale akvakultur forskningsprosjekter vokst jevnt og trutt.

Vårt akvakultur team kombinerer FoU og praktisk erfaring for å oppnå forbedringer som kan benyttes til å sikre en bærekraftig akvakulturnæring.