News and Events

News by Category:


Job Vacancies:

Direktør akvakultur
Posted on 12/11/2018
In and Around Our Industry

Ingen innsikt uten oversikt

Posted on 26/06/2015 • News Categories: Featured News


En ny art i oppdrett: I 2015 blir det produsert 10 millioner lakselus spisende rognkjeks i landbaserte anlegg; disse er fra  Senja i Troms.<br><span>Image by Lars Olav Sparboe</span>

«Alt henger sammen med alt» er en av landsmoder Gro sine mest berømte erkjennelser. Det skulle borge for at man fort mister perspektivet når ting blir revet ut av sin sammenheng. I Aftenpostens bilag med den forventningsskapende tittelen «Innsikt» var vi 6. juni vitner til en øvelse der bilagets journalister tegner et mørkt bilde av oppdrettsnæringens bæreevne og framtid. Med «innsikt» i noen tilfeldige klipp fra ulike websider og løsrevne intervju av enkeltpersoner om næringens utfordringer gir journalistene uttrykk for dyp mistillit til norsk oppdrettsnæring sitt miljøengasjement. Der skrives det blant annet at havet trues av overgjødsling, sjøbunnen drukner av næringssalter og artsmangfoldet svekkes.

Vi som jobber med miljøovervåking av aktiviteter i flere bransjer er svært forundret over hvor lite oversikt journalistene har over temaet bærekraft. Bildet de tegner står i grell motsetning til det som tunge offentlige forskingsmiljøer har publisert. En av de uavhengige institusjonene med dypgående innsikt i norsk fiskeri- og havbruksnæring er Havforskningsinstituttet i Bergen. De utgir årlig en vitenskapsbasert risikovurdering av norsk oppdrettsnæring. Havforskningsinstituttet skriver i sin over 170 store rapport for året 2014 at risikoen for regional overgjødsling av kystvann er lav med dagens produksjonsnivå av fisk. I den samme rapporten sammenstiller de resultatene fra overvåkning av havbunnen under og rundt oppdrettsanlegg som alle oppdrettsanlegg er lovpålagt å gjennomføre. I 2014 ble det gjennomført mer enn tusen såkalte B-undersøkelser under oppdrettsanlegg. Her hadde 94,2 prosent av alle anlegg miljøtilstand “god” eller “meget god”. Påvirkning av miljø på havbunnen et stykke ifra oppdrettsanlegg undersøkes med det som kalles C-undersøkelser. I 2014 hadde 93% av de undersøkte anleggene miljøtilstand “god” eller “svært god”. Det er måling av artsmangfoldet i disse undersøkelsene som danner grunnlaget for beregning av miljøtilstanden.

Det er ikke til å stikke under en stol at Havbruksnæringen har sine miljøutfordringer. Men dette bilaget av «Innsikt» gir ikke snev av oversikt over hvilke veier man går for å løse disse. Det er et taktskifte i norsk oppdrettsnæring i tett samarbeid med anerkjente miljøorganisasjoner, hvor norske oppdrettsaktører frivillig har skrevet under et program for miljøovervåkning som er vesentlig strengere enn det som norske myndigheter pålegger dem. Programmet inngår i Atlantic Salmon Council sin miljøstandard og er i stor grad definert av miljøorganisasjonen WWF. Også Bellona bidrar direkte ved å utvikle integrert havbruk sammen med lakseoppdrettsnæringen. De utvikler en samdriftsmodell for taredyrking og fiskeoppdrett som fører til bærekraftig utnyttelse av ressurser. Næringssaltene som laksen avgir, tas nemlig opp av tareplantene og resirkuleres til nye anvendelige produkter. Også bekjempelse av lakselus med biologisk avlusning har tatt av i rasende fart. Oppdrettsnæringen bygger opp et stort antall dyrkingsanlegg for rognkjeks, som er en utmerket lakselus-spiser. Sammen med dette og flere andre tiltak ønsker man å komme helt bort fra bruken av kjemiske midler.

Havbruksnæringen bruker mye av sitt økonomiske overskudd til å holde oppe høyt tempo i nyskaping og innovasjon. En vesentlig del av innovasjonene rettes mot miljøtiltak nettopp fordi aktørene er klar over at stor produksjonsvekst forutsetter nytenking i forhold til bærekraft. Veksten i oppdrettsnæringen må derfor være kunnskapsbasert. Den vil ikke kunne gjennomføres uten at forsknings- og teknologimiljøene jobber tett sammen med næringen om å utvikle nye metoder og konsepter som ivaretar strenge miljøkrav. Innen sjømatsektoren er oppdrettsnæringen verdensledende på innovasjoner innenfor genetikk, fiskefôr, vaksiner, utstyr og informasjonsteknologi. Dette har bidratt sterkt til økt vekstrate for laksen, til lavere dødelighet, høyere produktkvalitet og lavere produksjonskostnader. Den framtidige næringen vil preges av integrerte operasjoner der miljøparametere overvåkes i detalj og i sanntid for å kontrollere driften i forholdet til det omkringliggende miljø. Dette blir nødvendig for å oppfylle bærekraftsprinsippene man ønsker å styre etter.

I motsetning til Aftenpostens journalister er vi svært optimistiske med tanke på at havbruksnæringen i framtiden, sammen med myndighetene og de som har saklige bidrag, kommer til å bli styrt etter bærekraftprinsippet. Med stor innovasjonskraft på sitt rulleblad og med romslig økonomi, har den forutsetning for å bruke fornybare ressurser til bærekraftig verdiskaping. Derved vil den kunne tilby nye generasjoner av kystbefolkningen moderne og trygge arbeidsplasser. Det er denne utviklingen vi ønsker oss når havbruksnæringens skal bli arvtaker etter oljen.

av Reinhold Fieler, avdelingsleder, Akvaplan-niva og Per Arne Emaus, seniorrådgiver, Akvaplan-niva.

More News

News

Posted on 16/03/2017 • News Categories: General News

Twitter

Posted on 16/03/2017 • News Categories: Featured News

Akvaplan-niva wins Norwegian Directorate of Fisheries environmental award

Posted on 26/08/2015 • News Categories: Featured News

Akvaplan-niva and NIVA workshop on Microplastics

Posted on 11/06/2015 • News Categories: Featured News

Long live the molluscs

Posted on 08/06/2015 • News Categories: General News

New report on salmonid migration in Bøkfjord and Neidenfjord

Posted on 07/05/2015 • News Categories: Featured News

Akvaplan-niva 30 years anniversary seminar

Posted on 26/03/2015 • News Categories: Featured News

Akvaplan-niva AS has sold Senja Akvakultursenter AS to Lerøy Aurora AS

Posted on 10/03/2015 • News Categories: Featured News

New taxonomic guide to the Arctic calcareous tubeworms

Posted on 15/12/2014 • News Categories: General News